Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – co to jest?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – co to?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to forma zabezpieczenia, która ma na celu zapewnienie wynagrodzeń i innych świadczeń osobom pracującym w przedsiębiorstwach zagrożonych upadkiem. FGŚP realizuje przede wszystkim 2 zadania:

 • gwarantuje pracownikom świadczenia należne od niewypłacalnego pracodawcy i z tytułu innych ustaw szczególnych,
 • dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń od zobowiązanych do tego osób i podmiotów.

FGŚP – czy jest obowiązkowy?

Do opłacania składek na FGŚP zobowiązany jest każdy pracodawca zatrudniający osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi. Istnieje jednak kilka przesłanek, które zwalniają płatnika z tego obowiązku. Zapoznasz się z nimi w dalszej części tego artykułu.

Kto jest zobowiązany do opłacania składek na FGŚP?

Odpowiadając na pytanie, kto płaci Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą tylko w Polsce,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą także na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Warto też zastanowić się, kto nie płaci FGŚP. Z powyższych kategorii wyłączone są bowiem podmioty, które nie mogą ogłosić upadłości, takie jak:

 • Skarb Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej,
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne,
 • uczelnie wyższe,
 • instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy i wskutek obowiązku nałożonego ustawą.

Kto jest objęty FGŚP?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obejmuje każdego pracownika, który:

 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 • jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub równorzędnej,
 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonuje pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.

FGŚP – stawka

Wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oblicza się na tej samej podstawie co składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Aktualnie (2023 r.) stopa procentowa FGŚP wynosi 0,10% tej wartości. Składki finansowane są w całości przez pracodawcę, a pobiera je Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz składek płaconych przez pracodawców, do zasadniczych źródeł przychodów FGŚP zalicza się też:

 • zapisy i darowizny, 
 • dobrowolne wpłaty pracodawców,
 • odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 • odsetki ustawowe za opóźnienie od należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń, zwróconych po terminie.

Kiedy nie płaci się FGŚP?

Jak wspominałem wcześniej, niektóre sytuacje zwalniają przedsiębiorcę z konieczności opłacania FGŚP. Kiedy nie płaci się składek?

 • W przypadku pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu.
 • W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) – przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
 • W przypadku pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie skończyli 30 lat – przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
 • W przypadku kobiet, które ukończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Kiedy można starać się o zwrot świadczeń?

Zwrotu świadczeń z FGŚP można domagać się po upływie miesiąca od ogłoszenia niewypłacalności pracodawcy. W takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem firmy przygotowuje zestawienie niezaspokojonych roszczeń. Wskazuje ono osoby uprawnione do uzyskania świadczeń, wraz z ich kwotami. Jak otrzymać świadczenie z FGŚP? Można złożyć w tym celu wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizację siedziby pracodawcy.

W taki sposób pracownicy mogą ubiegać się o zwrot z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę (maksymalnie 3 miesiące),
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju w pracy i innej usprawiedliwionej nieobecności,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 • dodatku wyrównawczego,
 • odprawy pieniężnej,
 • odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wysokość wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie zależała właśnie od rodzaju roszczenia.

FGŚP – co to jest i komu przysługuje? Podsumowanie

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zabezpiecza roszczenia pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Obejmuje każdą osobę, która zgłoszona jest do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Swoje uprawnienia i powinności w tym zakresie powinien znać więc zarówno pracownik, jak i pracodawca.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Kiedy FGŚP jest obowiązkowy?

FGŚP jest obowiązkowy przede wszystkim w przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.

Co to znaczy FGŚP?

FGŚP to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ile wynosi FGŚP w 2023 roku?

Składka na FGŚP w 2023 roku wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.