Wypowiedzenie umowy – jak to zrobić?

Z jakich powodów można zdecydować się na złożenie wypowiedzenia?

Powodów do odejścia z pracy może być wiele. Bardzo często zdarza się, że na decyzję o złożeniu wypowiedzenia składa się więcej czynników. Wśród najczęstszych przyczyn odejścia z pracy można wyróżnić: 

 • przebranżowienie – zmiana zawodu np. na ciekawszą czy bardziej satysfakcjonującą pracę,
 • własną działalność założenie własnej firmy,
 • odejście do lepiej płatnej pracy brak perspektywy na zmianę warunków finansowych w dotychczasowej pracy,
 • odejście do bardziej prestiżowej pracy – pracownik nie czuje się doceniony, nie widzi możliwości rozwoju.

Podstawowe typy wypowiedzeń umowy – okresy wypowiedzenia

Pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pacę w dowolnym momencie bez ujawniania pracodawcy powodu swojej decyzji. A okres wypowiedzenia zależy od umowy i czasu zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Niestandardowe rodzaje wypowiedzeń

Niezależnie od czasu zatrudnienia i rodzaju umowy są też sytuacje, w których obie strony rozstają się szybciej.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może zostać zainicjowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, jednak jak sama nazwa wskazuje, zgodę na taką formę muszą wyrazić obie strony. Każda z nich może przedstawić swoje warunki rozwiązania umowy, jednak w takim wypadku powód takiej decyzji nie jest istotny. 

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym polega na złożeniu oświadczenia rozwiązującego umowę przez pracodawcę lub pracownika bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia. W takich przypadkach istotne jest jednak podanie powodu, który uzasadni rozwiązanie umowy. 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy,
 • jeśli pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

Przesłankami do rozwiązania przez Pracodawcę umowy w trybie natychmiastowym są:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Obowiązkowe elementy wypowiedzenia umowy

Przepisy określają, że wypowiedzenie umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Oświadczenie pracownika i pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Dokument powinien być podpisany przez osobę składającą wypowiedzenie. 

Jak napisać wypowiedzenie?

Aby dopełnić formalności, w treści składanego przez pracownika wypowiedzenia powinny znaleźć się niezbędne elementy, takie jak:

  • data i miejscowość,
  • dane pracownika (imię i nazwisko pracownika, adres pracownika, zajmowane stanowisko),
  • dane pracodawcy (nazwa pracodawcy, adres pracodawcy),
  • informacje dotyczące umowy, która jest rozwiązywana (data zawarcia, miejsce)
  • sugerowana data rozwiązania umowy (zgodna z okresem wypowiedzenia)
  • podpis osoby składającej oświadczenie wraz z datą. 

Dobrą praktyką jest także złożenie na dokumencie podpisu osoby, która tym samym potwierdza otrzymanie oświadczenia, jednak nie jest to element niezbędny.

Zobacz wzór wypowiedzenia umowy o pracę.

Jak złożyć wypowiedzenie?

Sporządzone na piśmie wypowiedzenie można złożyć osobiście lub pocztą. Pandemia i praca zdalna sprawiły, że coraz bardziej popularnym sposobem jest także przesłanie oświadczenia drogą mailową. Jest to dopuszczalne, aczkolwiek może nieść za sobą pewne ryzyka.

Urlop a wypowiedzenie umowy

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje określony wymiar urlopu. Jeśli postanowi on złożyć wypowiedzenie umowy lub otrzyma takowe od pracodawcy, to zgodnie z art. 1671 Kodeksu Pracy ma on obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeżeli pracodawca udzieli mu w tym czasie urlopu. Oznacza to, że pracownik nie musi wyrażać zgodny na udzielenie mu urlopu w określonym przez pracodawcę terminie. 

Kodeks pracy przewiduje także wypłacenie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu. Dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego. Wysokość ekwiwalentu oblicza się na takich samych zasadach, jak w przypadku wynagrodzenia na czas urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie a wypowiedzenie umowy o pracę

Nie ma przepisów, które jednoznacznie określałyby termin wypłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy, a termin wypłaty przewidziany w treści umowy nie obowiązuje po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca powinien jednak przyjąć rozwiązanie korzystne dla pracownika, czyli najczęściej jest to dzień ustania zatrudnienia lub dzień, w którym standardowo wynagrodzenie było wypłacane.

To, w jaki sposób oblicza się wysokość wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca, zależne jest od tego, czy wynagrodzenie pracownika było stałe, czy obliczane na podstawie przepracowanych godzin. W drugim przypadku zasady wyliczania wynagrodzenia są proste. W pierwszym miesięczną stawkę wynagrodzenia najpierw dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu ustania stosunku pracy. Po obliczeniu kwoty należy odjąć ją od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za cały miesiąc. Takie rozwiązanie wynika z § 12 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Wypowiedzenie umowy może wiązać się z dużymi emocjami i stresem. Jeśli jednak dobrze przygotujesz się do rozmowy z szefem i będziesz znał swoje prawa i obowiązki, to na pewno ułatwi Ci to przejście przez cały proces.