Okres wypowiedzenia umowy – ile wynosi w poszczególnych przypadkach?

12.05.23
clock 5 min.
Redakcja

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie złożone przez jedną ze stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy. W takim przypadku obowiązuje jednak zachowanie okresów wypowiedzenia. Ale na jakiej podstawie określić ich długość, a także jak ustalić datę początkową i końcową?

W tym artykule:
 1. Czym jest wypowiedzenie i w jakich przypadkach może rozwiązać umowę o pracę?
 2. Jak długo trwa okres wypowiedzenia umowy?
 3. Jak liczy się bieg okresu wypowiedzenia?
 4. W jakich przypadkach można zmienić długość okresu wypowiedzenia?

Czym jest wypowiedzenie i w jakich przypadkach może rozwiązać umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, którego skutkiem jest rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oświadczenie woli może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik bez ujawniania powodu swojej decyzji i w każdym momencie trwania stosunku pracy. 

Jak długo trwa okres wypowiedzenia umowy?

To zależy od tego, jak długo pracuje się u danego pracodawcy i na podstawie jakiej umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jak liczy się bieg okresu wypowiedzenia?

Liczony w miesiącach

Okres wypowiedzenia liczonego w miesiącach rozpoczyna się w pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. W tym przypadku okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca.

Przykład: 

Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w styczniu 2018 roku. W połowie lipca 2022 roku zdecydował się on na złożenie wypowiedzenia. W związku z tym, że w chwili składania wypowiedzenia czas zatrudnienia Pana Jana u tego pracodawcy wynosił ponad trzy lata, przysługiwał mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który zgodnie z Kodeksem Pracy, upłynął 31 października 2022 roku.

Liczony w tygodniach

 

Okres wypowiedzenia liczonego w tygodniach rozpoczyna się w pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. W tym przypadku okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego albo dwóch tygodni kalendarzowych, czyli 7 lub 14 dni. 

 

Przykład:

Jan Kowalski został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zawartej w czerwcu 2022 roku, na czas określony. W dniu 12 sierpnia 2022 roku zdecydował się on na złożenie wypowiedzenia umowy. W związku z tym, że czas zatrudnienia Pana Jana u tego pracodawcy wynosił mniej niż 6 miesięcy, przysługiwał mu 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, który zgodnie z Kodeksem Pracy, upłynął 28 sierpnia 2022 roku.

Liczony w dniach

Okres wypowiedzenia liczonego w dniach rozpoczyna się w dzień roboczy, następujący po dniu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. 

Przykład:

Jan Kowalski został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zawartej 26 września 2022 roku, na okres próbny dwóch tygodniu. W dniu 29 września 2022 roku zdecydował się on na złożenie wypowiedzenia umowy. W związku z tym, że czas zatrudnienia Pana Jana u tego pracodawcy wynosił niepełne dwa tygodnie, przysługiwał mu 3-dniowy okres wypowiedzenia, który zgodnie z Kodeksem Pracy, upłynął 4 października 2022 roku.

W jakich przypadkach można zmienić długość okresu wypowiedzenia?

Wydłużenie okresu wypowiedzenia

Kodeks Pracy przewiduje sytuację, w której istnieje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 § 5 jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika trwać będzie mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wyniesie 1 miesiąc, zamiast 2 tygodni. Strony mogą też ustalić w umowie, że gdy okres zatrudnienia pracownika będzie trwać co najmniej 6 miesięcy, lecz mniej niż 3 lata, okres wypowiedzenia wyniesie 3 miesiące, zamiast 1 miesiąca.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Kodeks Pracy dopuszcza także ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. W takim przypadku najlepiej jest sporządzić pisemne porozumienie, które jednak nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. 

Zgodnie z art. 361 Kodeksu Pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Artykuł 362 dopuszcza także sytuację, w której pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Prawidłowe ustalanie okresów wypowiedzenia oraz znajomość związanych z tym praw i obowiązków ma istotne znaczenie dla obu stron, dlatego warto znać obowiązujące regulacje.