Wypowiedzenie a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Najczęściej pracownicy decydują się na porozumienie stron, gdy zależy im na szybkim i bezspornym zakończeniu stosunku pracy.

Które rozwiązanie powinien wybrać pracownik? I dlaczego?

Decydując się na złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, pracownik nie musi podawać przyczyny swojej decyzji. Jeżeli pracownikowi zależy na utrzymaniu statusu pracownika jeszcze przez jakiś czas po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, jest to dobry wybór. Pracownik powinien świadczyć pracę przez okres wypowiedzenia, którego długość jest różna w zależności od stażu zakładowego i umowy o pracę.

W przypadku, gdy staż pracy u danego pracodawcy (chodzi o wszystkie lata pracy w danym przedsiębiorstwie) wynosi mniej niż 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, gdy co najmniej 6 miesięcy do mniej niż 3 lat to 1 miesiąc, a gdy co najmniej 3 lata to 3 miesiące. W tym czasie pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę. W tym przypadku można skrócić lub wydłużyć okres wypowiedzenia jedynie wtedy, gdy będzie to korzystne dla pracownika.

W przypadku wypowiedzenia zainicjowanego przez pracownika, może on zostać zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia. Istnieje jednak ryzyko, że pracodawca postanowi polecić pracownikowi powrót do pracy i jej kontynowania aż do zakończenia okresu wypowiedzenia.

W razie złożenia wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym pracownik wypowiedział umowę. W przeciwnym wypadku pracownik otrzyma ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Za porozumieniem stron

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron również nie jest istotna przyczyna rozwiązania umowy. Co skłania do porozumienia stron to to, że można dowolnie ustalić termin ustania stosunku pracy, w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. W przypadku braku postanowień umowa rozwiąże się w dniu podpisania porozumienia. Strony stosunku pracy mogą ustalić samodzielnie pozostałe warunki pracy do momentu rozwiązania umowy. Przykładowo pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy rozpisany w planie urlopów, natomiast, pracodawca nie może wydać polecenia wykorzystania bieżącego urlopu, a pracownik zachowuje wypracowaną liczbę dni urlopu.

Jednak żeby skorzystać z tego trybu, pracownik musi mieć pewność, że pracodawca jest skłonny podpisać porozumienie stron rozwiązujące umowę z określoną datą. Tylko przy zgodzie obu stron może dojść do rozwiązania umowy w wybranej dacie. Przy wypowiedzeniu umowy o pracę niepotrzebna jest zgoda pracodawcy na złożenie tego oświadczenia. Pracownik składa wypowiedzenie i umowa rozwiąże się z datą określoną przepisami prawa.

Należy mieć na uwadze, że w świadectwie pracy odnotowuje się tryb i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę, w przypadku wypowiedzenia – wskazuje się stronę dokonującą wypowiedzenia, a w przypadku porozumienia, nie podaje się, z czyjej inicjatywy ono nastąpiło.