Urlop szkoleniowy – komu przysługuje?

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop szkoleniowy należy się pracownikom, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Co istotne, uzupełnianie wiedzy i umiejętności musi odbywać się z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Osoby, które kształcą się na własną rękę, nie skorzystają więc z urlopu szkoleniowego. Pozostaje im jedynie wnioskowanie o urlop bezpłatny lub wypoczynkowy.

Urlop szkoleniowy – ile dni?

Wymiar urlopu na szkolenie zależy od tego, do jakiego egzaminu przygotowuje się pracownik:

 • 6 dni – urlop na naukę do egzaminów eksternistycznych, zawodowych, maturalnych czy potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • 21 dni – urlop na pisanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do jej obrony.

Warto zauważyć, że pracownikowi, który przystępuje do kilku egzaminów, przysługuje więcej niż jeden urlop szkoleniowy. Powyższe wymiary mogą się więc sumować.

Urlop szkoleniowy a prawo do wynagrodzenia

Wiele osób może zastanawiać się, czy urlop szkoleniowy jest płatny. Warto więc zapamiętać, że korzystający z niego pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Działa to więc w taki sam sposób jak w przypadku urlopu wypoczynkowego i dotyczy:

 • czasu urlopu szkoleniowego,
 • czasu zwolnienia z całości lub części dnia pracy.

Wniosek o urlop szkoleniowy

Pracownik zainteresowany zwolnieniem z pracy na czas nauki i egzaminu powinien dostarczyć przełożonemu podanie o urlop szkoleniowy. Zostanie on udzielony wnioskodawcy w jego dni robocze, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Zatrudniony musi wykorzystać go w terminie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia.

Warto pamiętać, że urlop dla studenta nie może dotyczyć udziału w wykładach czy ćwiczeniach, a jedynie przygotowań do zdania egzaminów kończących określony etap nauki. Musi więc przyjąć postać na przykład:

 • urlopu na pisanie pracy licencjackiej, 
 • urlopu na pisanie pracy magisterskiej. 

Wniosek o urlop studencki w pracy powinien zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • termin urlopu na studia,
 • cel urlopu (rodzaj egzaminu),
 • załącznik potwierdzający program nauczania,
 • stan wykorzystanego i przysługującego urlopu szkolnego,
 • podpisy pracownika, jego bezpośredniego przełożonego i dziekana.

Czy pracodawca może odmówić urlopu szkoleniowego pracownikowi? To zależy od sytuacji. Jeśli sam wyszedł z inicjatywą podnoszenia kompetencji zatrudnionego, zamierzając wykorzystywać je później na potrzeby firmy, musi udzielić mu zwolnienia z pracy. Jeżeli jednak chęć rozwoju wynika z osobistych ambicji pracownika, pracodawca zasadniczo nie ma obowiązku zgadzać się na jego urlop.

Pamiętaj też, że urlop szkoleniowy nie może zostać udzielony wstecz. Jeśli pracownik nie złoży odpowiedniego wniosku w terminie, jego szansa na odpłatną przerwę od pracy przepadnie.

Jakie są inne benefity dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe?

Zgodnie z Kodeksem pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych uprawnia pracownika nie tylko do płatnego urlopu. W niektórych sytuacjach przysługują mu także dodatkowe benefity, których przyznanie zależy jednak od woli pracodawcy:

Zwolnienie z pracy na czas zajęć

Jak już wiesz, urlop szkoleniowy można przeznaczyć wyłącznie na naukę i podejścia do egzaminów kończących określony etap edukacji. Jeśli pracownik potrzebuje jednak czasu na udział w zwykłych zajęciach, ma do dyspozycji zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Długość przerwy powinna wystarczyć mu na punktualne dotarcie do szkoły i uczestnictwo w wykładzie lub ćwiczeniach.

Umowa szkoleniowa

Jeśli pracodawca chce zobowiązać pracownika do kontynuowania pracy w swojej firmie, gdy ten zakończy już naukę, może podpisać z nim umowę szkoleniową. Powinna ona na piśmie określać wzajemne prawa i obowiązki obu stron, ale nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla zatrudnionego niż te ustalone w Kodeksie pracy.

Dodatkowe świadczenia

Co ciekawe, pracodawca może też udzielić pracownikowi dodatkowe świadczenia w postaci dofinansowania kształcenia, zakwaterowania, przejazdów czy zakupu podręczników. Zatrudniony będzie jednak zobowiązany do zwrotu całości lub części ich kosztów, jeżeli:

 • ostatecznie nie podejmie się podnoszenia kwalifikacji albo przerwie naukę bez uzasadnionej przyczyny,
 • pracodawca rozwiąże z nim umowę bez wypowiedzenia z jego winy (w trakcie lub po ukończeniu nauki, w terminie nie dłuższym niż 3 lata),
 • sam rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem (w terminie określonym w umowie szkoleniowej) lub bez wypowiedzenia (na podstawie art. 55 lub art. 94[3]).

Urlop szkoleniowy – kiedy przysługuje? Podsumowanie

Wiedząc, jak liczyć urlop szkoleniowy i kiedy o niego wnioskować, możesz jeszcze owocniej wykorzystywać przysługujące Ci prawa pracownicze. Jako pracodawca zyskujesz natomiast szansę rozwijania kompetencji swojego personelu i podnoszenia jego wydajności!

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Komu przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego?

6 dni to wymiar urlopu na egzamin eksternistyczny, maturalny, zawodowy lub potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Otrzymają go więc osoby, które są zatrudnione na umowie o pracę i za zgodą pracodawcy podnoszą kwalifikacje w celu ukończenia danego etapu nauki.

Kiedy należy się urlop szkoleniowy dla pracownika?

Bardzo łatwo zapamiętać zasady określające, dla kogo urlop szkoleniowy jest przeznaczony. Przysługuje on osobie, która po pierwsze pracuje na umowie o pracę, a po drugie dokształca się z inicjatywy pracodawcy lub przynajmniej za jego zgodą.