Co to jest promesa zatrudnienia?

Słownik PWN definiuje promesę jako obietnicę dokonania określonej czynności lub świadczenia oraz jako dokument zawierający takowe zobowiązanie. Zatem o promesie zatrudnienia mówimy w kontekście gwarancji z jednej strony zatrudnienia, z drugiej podjęcia pracy.

Promesa nazywana jest też umową przedwstępną, a ta z kolei jest regulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 389 jest to umowa poprzez podpisanie której, jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia umowy oznaczonej. Powinna też ona określać istotne postanowienia umowy docelowej.

O promesę najczęściej zabiegają pracownicy, którzy, aby podjąć zatrudnienie w nowej firmie, muszą złożyć wypowiedzenie w dotychczasowej. Daje im to zapewnienie, że nie zostaną bez pracy. Z kolei pracodawca może być spokojny, że wybrany pracownik podejmie zatrudnienie po okresie wypowiedzenia, który może wynieść do trzech miesięcy.

Jakie informacje powinna zawierać promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia, jako umowa przedwstępna jest regulowana przez Kodeks cywilny. Aby była ważna, musi zawierać istotne elementy umowy końcowej, czyli w szczególności: 

  • dane obu stron umowy;
  • miejsce wykonywania obowiązków służbowych;
  • wymiar pracy oraz rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony, nieoznaczony, pełen etat, 1/2 etatu);
  • wysokość wynagrodzenia za pracę z ew. wyszczególnieniem składowych;
  • termin zawarcia umowy przyrzeczonej;
  • opcjonalnie – wysokość odszkodowania za złamania warunków umowy.

Jak mówią przepisy, jeśli data, do której ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie została oznaczona, powinna ona być podpisana w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia.

Promesa zatrudnienie musi mieć formę pisemną i zostać podpisana przez pracodawcę i przyszłego pracownika.

Kiedy podpisanie promesy zatrudnienia jest ważne?

Promesa zatrudnienia jest wiążąca, kiedy dokument spełnia wymagania umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa przedwstępna. Zdarza się, że pracodawcy zamiast promesy, wolą wydać kandydatowi list intencyjny. Warto wiedzieć, że oba dokumenty różnią się treścią oraz skutkami. List intencyjny wyraża tylko chęć zatrudnienia i nie rodzi zobowiązania jak promesa. Każda ze stron może się wycofać bez żadnych konsekwencji. Zatem jeśli pracownikowi i pracodawcy zależy na przyszłej współpracy, powinny zawrzeć umowę w formie promesy zatrudnienia.

Promesa zatrudnienia jest też przydatna w przypadku kiedy to obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej starają się o pozwolenie na pobyt w Polsce, a także Polakom chcącym podjąć zatrudnienie lub przeprowadzić się za granicę. Dzięki umowie dużo wcześniej mogą rozpocząć poszukiwania mieszkania i zorganizować swoją przeprowadzkę.

Konsekwencje zerwania promesy zatrudnienia

Promesa ma w pewien sposób gwarantować pracownikowi zatrudnienie, a pracodawcy objęcie wakatu. Jednak zdarzają się nieprzewidziane okoliczności, kiedy to jedna ze stron odmawia zawarcia umowy. Co w takiej sytuacji? Jeśli promesa ma cechy umowy przedwstępnej, za wycofanie się z obietnicy zatrudnienia grożą konsekwencje opisane za art. 390. Kodeksu Cywilnego.

Co więcej, gdy umowa przedwstępna odpowiada wymaganiom, od których zależy ważność umowy ostatecznej, strona uprawniona może dochodzić zawarcia kontraktu przyrzeczonego. Oznacza to, że pracodawca ma prawo domagać się wywiązania się z umowy przedwstępnej, a pracownik podpisania umowy zgodnie ze wszystkimi ustaleniami np. wysokością wynagrodzenia lub stanowiskiem.

Zgodnie z nim, jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie kontraktu. Co ważne przepisy dają też możliwość określenia w umowie przedwstępnej zakres odszkodowania.

Przykładowo, pracownik, który złożył w poprzednim miejscu pracy wypowiedzenie, i nie dostał angażu w nowym, co oznacza, że został bez pracy, może domagać się odszkodowania w wysokości utraconych zarobków.

Należy pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Promesa zatrudnienia skazanego

Obietnica zatrudnienia może być dobrym dodatkowym argumentem dla osoby skazanej, która stara się o przedterminowe zwolnienie lub wnioskuje o częściowe odbywanie kary poza więzieniem. Warto wiedzieć, że w naszym kraju można legalnie zatrudnić skazanego prawomocnym wyrokiem.

Promesa zatrudnienia do kredytu lub pożyczki

Dla banku najważniejsze jest czy kredytobiorca będzie spłacał swoje zobowiązanie terminowo. Z tego powodu jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach. Problem zaczyna się w sytuacji, kiedy wnioskodawca w trakcie procesu kredytowego zmienia pracodawcę, albo kiedy jest zatrudniony na czas określony lub pracuje na podstawie umów cywilno-prawnych. Wtedy to instytucja może wymagać dostarczenia promesy zatrudnienia.

Dla banku jest to potwierdzenie przez pracodawcę chęci zatrudnienia lub kontynuacji współpracy. Poza tym zawarte w dokumencie dane o przyszłym wynagrodzeniu oraz formie umowy stanowią ważne informacje brane pod uwagę przy szacowaniu zdolności kredytowej.

Promesa zatrudnienia – wzór

Nie ma jednego obowiązującego wzoru. Poniżej przestawiamy, jak może brzmieć promesa zatrudnienia.

 

Data i miejscowość

Oznaczenie pracodawcy: nazwa, adres, nip.

 

Promesa zatrudnienia

Oświadczam, że w dniu (dokładna data) zamierzam zatrudnić Panią/Pana (imię i nazwisko) legitymującą/ego się dowodem osobistym (numer i seria dokumentu tożsamości), zamieszkałą/ego w (adres kandydata), na podstawie umowy o pracę (typ umowy, np. na czas nieoznaczony), na (wymiar etatu pracy, np. pełny, ½ etatu).

Zatrudnienie dotyczy stanowiska (nazwa). Z tego tytuły przysługuje wynagrodzenie w wysokości (kwota pensji brutto lub netto).

 

(podpis pracodawcy)

(podpis kandydata)

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Czy promesa zatrudnienia jest wiążącą?

Tak, pod warunkiem że promesa spełnia wszystkie warunki umowy przedwstępnej. Wtedy powstaje zobowiązanie stron do zawarcia umowy ostatecznej.

Jak działa promesa?

Promesa zatrudnienia stanowi obietnicę, nawiązania stosunku pracy.

Jak długo ważna jest promesa?

Promesa to obietnica zatrudnienia w określonym czasie, zatem jest ważna do wyznaczonego terminu, po którym powinno nastąpić podpisanie umowy o pracę.