Jak dużą wagę przykładamy do zaufania i bezpieczeństwa w pracy?

10.09.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Zaufanie i bezpieczeństwo to jedne z najważniejszych elementów życia społecznego. Mają ogromne znaczenie również w miejscu pracy, gdzie olbrzymią rolę odgrywają więzi międzyludzkie, relacje i komunikacja wewnętrzna. Jak pandemia wpłynęła na bezpieczeństwo w pracy i zaufanie w zespole?

Pojawienie się pandemii naruszyło poczucie naszego bezpieczeństwa i zaufania na wielu płaszczyznach. Pierwszą z nich jest oczywiście płaszczyzna związana z ochroną zdrowia. Ryzyko zarażenia się koronawirusem, narażenia swoich bliskich na chorobę i związane z nią komplikacje spowodowały, że obszar bezpieczeństwa i higieny pracy stał się dla wielu firm priorytetem.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Według danych badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy” przeprowadzonego przez SW Research aż 97% firm zaopatrzyło pracowników w dodatkowe środki ochrony. Co ciekawe, zwiększenie środków ochrony nie wpłynęło na pozytywną ocenę dostosowywania zakładów pracy do nowych obostrzeń w opinii pracowników. Aż 46% respondentów stwierdziło, że ich firma nie implementowała nowych wymogów sanitarnych. Na uwagę zasługuje brak szkoleń załogi w zakresie nowych zasad BHP – tylko 44% ankietowanych przyznało, że zostali przeszkoleni w tym obszarze.

Przeczytaj o przestrzeganiu zasad BHP w pracy na wysokości.

Komunikacja w firmie

W budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania w firmie, obok dbania o zasady BHP, niezwykle ważna jest także odpowiednia komunikacja. Szczególnie w okresie pandemii powinna ona stać się kluczowym obszarem w organizacji, aby pracownicy mogli mieć bieżącą wiedzę o panujących zasadach. W badaniu SW Research 41% respondentów przyznało, że w związku z pandemią zintensyfikowano komunikację wewnętrzną w firmie. Wynik ten pokazuje, że w wielu organizacjach obszar komunikacji wymaga jeszcze poprawy.

W bieżącej komunikacji może pomóc również intranet, newsletter, spotkania online, wiadomości SMS do osób, które na przykład nie posiadają skrzynki mailowej. Można również stworzyć i udostępnić specjalny numer, pod który będą mogli dzwonić pracownicy, aby uzyskać od przeszkolonej osoby informacje o bieżących zasadach bezpieczeństwa i organizacji pracy. W kwestii komunikacji dużo również zależy od zaangażowania kierowników działów. Powinni oni dbać o komunikację w zespole, informować i przypominać o zmianach oraz weryfikować, czy wszyscy pracownicy rozumieją obowiązujące zasady. Ich zaangażowanie będzie niezwykle pomocne dla całej firmy.

Zaufanie w organizacji

Zaufanie w firmie buduje się również na płaszczyźnie ekonomicznej, co obejmuje m.in. zapewnienie pracownikom ciągłości zatrudnienia, wypłat wynagrodzenia i innych świadczeń. Pandemia niewątpliwie przyczyniła się do zmiany w tym obszarze w wielu firmach.

Według danych wspomnianego już badania w niemal co trzecim przedsiębiorstwie zostały wstrzymane podwyżki, bonusy, premie i awanse, z kolei w co czwartym wprowadzono przymusowe dni wolne (23%) lub obniżono pensje (22%). Takie zmiany z pewnością nie pozostały obojętne na poziom zaufania w pracy, szczególnie na płaszczyźnie ekonomicznej. Brak zaufania i lęk o swoją przyszłość może z kolei wpływać negatywnie na kolejną sferę bezpieczeństwa, a mianowicie na jego poziom emocjonalny.

Bezpieczeństwo emocjonalne

Bezpieczeństwo psychiczne jest równie ważne jak ekonomiczne i fizyczne. Według raportu pracownicy w trakcie pandemii odczuwają skutki psychofizyczne w postaci stresu, co trzeci badany wspomina również o uczuciu lęku i niepokoju.

W poprzednich edycjach badania, a więc jeszcze przed pandemią, za najbardziej stresujące czynniki w miejscu pracy respondenci uznali: presję czasu (39%), nadmiar obowiązków, „przeładowanie” pracą (37%), niewystarczające wynagrodzenie za wykonywaną pracę (31%), odpowiedzialność zawodową, obawę przed wyrządzeniem szkody, straty, krzywdy (30%), krytykę ze strony przełożonego (25%).
Warto o tym pamiętać, gdyż pandemia i nowe warunki pracy z pewnością nie przyczyniły się do skrócenia tej listy. Chcąc zadbać o strefę psychofizyczną zespołu można umożliwić konsultacje z psychologiem lub warsztaty z obszaru radzenia sobie ze stresem, szkolenia ze skutecznych metod relaksacyjnych, zarządzania czasem itp.

Cyberbezpieczeństwo

Jeszcze innym obszarem, który może budzić poczucie niepewności i lęku, jest cyberbezpieczeństwo. Praca zdalna w pandemii spowodowała, że firmy musiały skoncentrować swoja uwagę również w tym obszarze. Jak pokazuje opracowanie „Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm”, 2020 r. okazał się bardziej niebezpieczny pod względem prób cyberataków w porównaniu z rokiem 2019.

Pandemia koronawirusa, i związana z nią praca zdalna, zwiększyła podatność na cyberataki. To pokazuje, jak ważne jest zadbanie o szkolenie pracowników w obszarze bezpieczeństwa, aby mogli czuć się komfortowo pracując z domu i jednocześnie byli świadomi ewentualnych zagrożeń. Zespół powinien być edukowany, jak dbać o bezpieczeństwo danych firmy i swoich.

Czas pandemii jest momentem, w którym powinniśmy przykładać dużą wagę do budowania bezpieczeństwa i zaufania w organizacji. Dbanie o poczucie bezpieczeństwa pracowników nie może ograniczać się tylko do zapewnienia środków ochronnych, ale powinno kompleksowo obejmować wszystkie jego poziomy, a więc: komunikację, poziom emocjonalny, ekonomiczny i informatyczny.

Źródła: