Od czego zależy wysokość świadczenia emerytalnego?

Im więcej pracownik zarabia, tym więcej środków przekazywanych jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Liczy się również staż pracy, czyli łączny okres zatrudnienia. Nawet opóźnianie przejścia na emeryturę będzie zwiększać wysokość świadczenia emerytalnego – w skali roku będzie to kilka procent więcej. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie zmusza pracownika do natychmiastowego przejścia na emeryturę, może więc pracować dłużej. 

Staż pracy

Stażem pracy określamy łączny okres zatrudnienia. Obejmuje nie tylko faktycznie świadczenie pracy, czyli jej wykonywanie, ale także momenty, w których pracownik – mimo zatrudnienia – pracy nie wykonywał. Wyróżniamy dwa rodzaje stażu pracy: 

  • ogólny – obejmuje wszystkie okresy zatrudnienia, wykorzystywany do obliczenia np. długości urlopu;
  • zakładowy – obejmuje czas pracy u jednego pracodawcy, co może mieć związek np. z rozwiązaniem umowy lub czasem wypowiedzenia w danej organizacji. 

Jeśli pracownik chce wyliczyć swój staż pracy, powinien dodać do siebie długość wszystkich okresów zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz wszystkie inne okresy, które są wliczane do stażu pracy. Wśród innych okresów są m.in. studia. Swój staż pracy można wyliczyć w łatwy sposób korzystając z kalkulatora stażu pracy.

Składki na ubezpieczenie emerytalne

Wysokość świadczenia emerytalnego ma związek ze składkami na ubezpieczenie emerytalne podczas aktywności zawodowej. Im dłużej wykonuje się pracę, tym dłużej odprowadza się do systemu składki i tym wyższą otrzymuje się emeryturę. Składka emerytalna to obowiązek z tytułu ubezpieczeń społecznych, odprowadzany do ZUS w każdym miesiącu. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru składki – pracownik i pracodawca finansują po 9,76% podstawy wymiaru. Kwota, którą trzeba uiścić, zależy od wysokości podstawy ubezpieczenia, od której liczy się składkę emerytalną. Im więcej się zarabia, tym więcej pieniędzy przechodzi na świadczenia emerytalne. 

Sposób obliczania stażu pracy

Ukończenie szkoły wyższej liczy się jako 8 lat zatrudnienia, czyli ma bardzo istotny wpływ na staż pracy. Warto wiedzieć, że po ukończeniu studiów oraz przepracowanych dodatkowo 2 latach po nich, pracownik uzyskuje prawo do 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Co istotne, 8 lat zatrudnienia za ukończenie uczelni wyższej liczy się już od I stopnia, czyli jeśli ktoś ukończył licencjat z dyplomem potwierdzającym jego ukończenie, do stażu pracy ma wliczone 8 lat. Osoby pracujące krócej (mniej niż 10 lat), mają do wykorzystania 20 dni urlopu wypoczynkowego. 

Okres nauki wliczający się do stażu pracy: 

  • uczelnia wyższa – 8 lat,
  • szkoła policealna – 6 lat,
  • liceum ogólnokształcące – 4 lata,
  • szkoła średnia zawodowa – 5 lat,
  • szkoła zawodowa – 3 lata.

Czy okres studiów wlicza się do emerytury?

Okres studiowania jest oznaczony jako nieskładkowy, oznacza więc, że nie wpływa na wysokość przysługującej emerytury w przyszłości. Studiowanie ma jednak duży związek z obliczaniem stażu pracy. Aby do stażu pracy były wliczone studia, będzie potrzebne zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów – np. dyplom, o ile na nim jest informacja o okresie trwania oraz programowym wymiarze studiów. W przypadku studiów nie będzie istotne, ile lat byliśmy studentami tylko dyplom ukończenia uczelni z okresem trwania studiów. 

Czy praca podczas studiów liczy się do stażu pracy?

Wielu studentów pracuje dorywczo w okresie studiów. Skoro jednak studia liczą się do lat pracy, to czy dodatkowa praca podczas studiów również może być w to wliczana? Praca podczas studiów ze studiowaniem się nie sumują. Oznacza to, że pracownik może sam wybrać, czy chce dołączyć do stażu pracy okres nauki. Może z tego nie skorzystać, jeśli okres nauki jest krótszy od okresu zatrudnienia. 

Choć studia nie mają związku z późniejszą wysokością składek emerytalnych, mają istotne znaczenie przy stażu pracy, szczególnie w pierwszych latach po ukończeniu studiów. W przypadku wykonywania wyczerpującej pracy po 10 latach stażu pracy przejście z 20 do 26 dni urlopu wypoczynkowego to znacząca zmiana.