Zmiany dla przedsiębiorców w tarczy 4.0

08.06.20
clock 4 min.
Karolina Georges-Towalska Karolina Georges-Towalska

Sejm pracuje obecnie nad projektem kolejnych zmian w tarczy antykryzysowej. Tym razem zmiany dotyczą w dużej mierze ułatwień dla przedsiębiorców, które dotkną bezpośrednio pracowników. Najnowszy projekt tarczy wprowadza ulepszenia przepisów już istniejących oraz reguluje wiele nowych rozwiązań.

Ustawa miałaby wprowadzić:

  • czasowe przepisy mające na celu uniemożliwienie przejmowania polskich firm przez inwestorów spoza Unii Europejskiej,
  • wsparcie budżetów samorządów,
  • ułatwienia przy rozstrzyganiu przetargów publicznych,
  • prawo do odliczania od podatku dochodowego darowizn pieniężnych na rzecz np. domów samotnej matki, a także darowizn rzeczonych w postaci laptopów i tabletów przekazanych placówkom oświatowym lub opiekuńczym w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r.,
  • wakacje kredytowe z mocy prawa – dla uzyskania 3-miesięcznego „wolnego” od kredytu wystarczające ma być złożenie przez kredytobiorcę wniosku o wakacje kredytowe, zgoda banku nie będzie potrzebna dla skorzystania z tego udogodnienia,
  • możliwość objęcia pracowników przestojem ekonomicznym związanym z obniżeniem wynagrodzenia lub obniżenia ich czasu pracy o nie więcej niż 20% również w przypadku, gdy na skutek spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 wystąpił istotny wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń,
  • możliwość otrzymania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników do wysokości połowy tych wynagrodzeń, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS za ostatni kwartał, w przypadku pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym czy obniżonym czasem pracy. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 (te same warunki, które uprawniają do wnioskowania o dofinansowanie za okres przestoju lub obniżenia czasu pracy).

Bardzo ważne zmiany szykują się też w zakresie wsparcia w utrzymaniu miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych epidemią koronawirusa. Są zmiany z punktu widzenia pracodawcy najważniejsze.

O jakich zmianach w prawie pracy mówimy?

1. Doprecyzowane mają zostać zasady wykonywania pracy zdalnej.

Celem ustawodawcy jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom. Tu trzeba wspomnieć, że na razie kodeks pracy nie mówi nic o pracy zdalnej – praca zdalna to nie to samo, co zdefiniowana w kodeksie telepraca. Zapowiadane zmiany powinny wprowadzić ramy dla działań zarówno pracodawcy, jak i pracowników korzystających z takiego systemu pracy.

2. Czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku.

Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Zgodnie z nowym przepisem wprowadzanym do ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi we wskazanym przez siebie terminie, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopowego, niewykorzystany w poprzednich latach urlop wypoczynkowy w wymiarze do 30 dni.

3. Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy. Ma to oczywiście swoje konsekwencje –pracownik nie będzie zobowiązany, aby przestrzegać zakazu, który został wypowiedziany.

4. Ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie, czyli 26 000 zł) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy.

Taka zmiana odbije się bardzo mocno na pracownikach, których miesięczne zarobki są dużo większe od minimalnych. Dla przykładu – po rozwiązaniu umowy o pracę pracownikowi pracującemu w przedsiębiorstwie od kilku lat przysługiwałaby odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Miesięczne wynagrodzenie pracownika na kierowniczym stanowisku wynosiło 15 000 zł brutto miesięcznie. Odprawa zamiast wynieść 45 000 zł wyniesie tylko 26 000 zł.

Co ważne powyższe przepisy ograniczające wysokość odpraw i odszkodowań dotyczą również rozwiązywania umów agencyjnych, umowy zlecenia oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

5. Zmiany mają również umożliwić czasowe zawieszenie stosowania porozumień i regulaminów obowiązujących u pracodawcy w zakresie korzystania przez pracowników np. z funduszów socjalnych.

Prace nad projektem toczą się w sejmowych komisjach. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić pod linkiem.