Zakres obowiązków pracownika: wzór dokumentu i jak go uzupełnić. Czy można zmieniać obowiązki pracownika?

Czym jest zakres obowiązków pracownika?

Zakres obowiązków pracownika to nic innego jak lista zadań związanych z pracą na danym stanowisku. Przepisy nie regulują, czy musi ona mieć formę pisemną. Z tego względu pracodawcy mogą więc:

 • zamieścić zakres czynności pracownika w umowie o pracę,
 • sporządzić pisemny zakres obowiązków pracownika w oddzielnym dokumencie,
 • określić zakres obowiązków pracownika w formie ustnej.

Spośród trzech wymienionych wyżej rozwiązań najlepszym wydaje się to drugie. Specjalny dokument określający zakres obowiązków pracownika nie pozostawia złudzeń co do rodzaju wykonywanej pracy, a z drugiej strony pozwala na łatwiejsze wprowadzanie ewentualnych zmian w tym obszarze. Jeśli pracodawca chce powierzyć osobie zatrudnionej dodatkowe obowiązki, nie musi w tym celu ingerować w treść umowy o pracę.

Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na różnicę pomiędzy zakresem obowiązków a opisem stanowiska. Ten ostatni jest elementem struktury organizacji, więc nie dotyczy konkretnego pracownika. Zakres obowiązków ma bardziej personalny charakter, toteż może zawierać szczegółową listę zadań.

Zakres obowiązków pracownika – co powinien zawierać?

Zakres obowiązków pracownika zawiera najczęściej konkretne zadania, które osoba zatrudniona ma wykonywać na określonym stanowisku. Kodeks pracy nie precyzuje jednak, co dokładnie powinien obejmować taki dokument, ponieważ – jak już wiesz – jego sporządzenie nie jest obowiązkowe.

Ważne, aby treść zakresu obowiązków była spójna z rodzajem pracy widniejącym w umowie i adekwatna do wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia pracownika. Poszczególne czynności wskazuje się zazwyczaj w sposób ogólny. Obejmują one zarówno zadania związane bezpośrednio ze stanowiskiem, jak i wynikające ze struktury firmy czy jej kultury pracy. Uniwersalne obowiązki mogą dotyczyć na przykład przestrzegania zasad BHP czy troski o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Warto zauważyć, że w dokumencie często zamieszcza się też formułę zobowiązującą pracownika do wykonywania innych poleceń przełożonych, które nie zostały wymienione na liście. W takim przypadku należy jednak zwrócić uwagę na to, aby klauzula precyzowała, że chodzi wyłącznie o polecenia służbowe w ramach umowy o pracę. Pracownik nie musi bowiem wykonywać czynności, które wykraczają poza jej granicę. 

Jak sporządzić zakres obowiązków pracownika? Wzór

Jak już wiesz, pracodawca może przekazać pracownikowi zakres obowiązków w dowolnej formie. Najlepiej sporządzić go na piśmie, ale nie w umowie o pracę. Jakie elementy powinny znaleźć się w takim dokumencie?

 • Pieczęć pracodawcy, miejscowość i data.
 • Dane pracodawcy
 • Dane pracownika.
 • Nazwa stanowiska lub rodzaj pracy określony w umowie.
 • Lista obowiązków pracownika.
 • Klauzula dotycząca wykonywania innych poleceń służbowych.
 • Data przejęcia obowiązków.
 • Podpis pracodawcy.
 • Podpis pracownika.

Pracownik musi potwierdzić  otrzymanie zakresu obowiązków na piśmie. Ewentualna odmowa – jeśli tylko dokument nie jest sprzeczny z postanowieniami umowy o pracę – może stać się przyczyną zwolnienia pracownika.

Przykładowy wzór zakresu obowiązków pracownika może wyglądać następująco:

Kiedy pracodawca może zmienić zakres czynności?

Zmiana zakresu wykonywanej pracy możliwa jest w każdej chwili, pod warunkiem że nowe czynności powierzane pracownikowi nie wykraczają poza jego stanowisko, funkcję i zawód. W takim przypadku wystarczy więc zapoznać go z nowymi obowiązkami.

Jeśli jednak miałoby dojść do całkowitej zmiany obowiązków pracownika, niezbędne okazałyby się modyfikacje w obrębie umowy o pracę. W takiej sytuacji pracodawca ma do dyspozycji 2 rozwiązania:

 • Porozumienie zmieniające obowiązki pracownika – może przyjąć postać na przykład aneksu do umowy o pracę. W dokumencie powinny znaleźć się warunki zatrudnienia, które podlegają zmianie (m.in. zakres obowiązków, ale też wynagrodzenie). Zawarcie takiego porozumienia wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron umowy.
 • Wypowiedzenie zmieniające zakres obowiązków – polega na rozwiązaniu umowy, jeżeli pracownik nie zaakceptuje nowych warunków pracy. Do połowy okresu wypowiedzenia może on złożyć oświadczenie o odmowie ich przyjęcia. Jeśli tego nie zrobi, domyślnie zgodzi się na zmodyfikowany zakres obowiązków.

Rozszerzenie obowiązków pracownika – czy i kiedy jest dopuszczalne?

Kwestia rozszerzenia zakresu obowiązków pracownika wygląda właściwie identycznie jak w przypadku opisanych wyżej zmian. Pracodawca zawsze może powierzyć pracownikowi dodatkowe czynności, pod warunkiem że nie wykraczają one poza rodzaj ustalonej w umowie pracy. Warto jednak pamiętać, że nowe obowiązki muszą zostać odpowiednio przedstawione zatrudnionemu.

Co więcej, jeśli szerszy zakres obowiązków oznacza większą ilość pracy, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wynagrodzeniu pracownika. Często będzie to zatem związane ze zmianami warunków zatrudnienia, które należy spisać na przykład w formie aneksu do umowy o pracę.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Czy przygotowanie zakresu czynności pracownika jest obowiązkowe?

Przygotowanie pisemnego zakresu czynności nie jest obowiązkowe. Pracodawca musi jednak zapoznać pracownika z jego obowiązkami i sposobem wykonywania pracy na określonym stanowisku. Może to zrobić w dowolnej formie, na przykład ustnie.

Czy pracodawca może zmieniać zakres obowiązków?

Pracodawca może dowolnie zmieniać zakres obowiązków pracownika, dopóki mieszczą się one w granicach ustalonego w umowie rodzaju pracy. Jeśli nowe czynności wykraczają poza przyjęte ramy, konieczne stają się modyfikacje na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego zakres obowiązków.

Czy pracownik może odmówić zmiany zakresu obowiązków?

Pracownik może odmówić wykonywania poleceń pracodawcy, jeśli są one sprzeczne z treścią jego umowy o pracę. Jeżeli jednak zmiana zakresu obowiązków mieści się w ramach ustalonego rodzaju pracy, sprzeciw może skończyć się dla pracownika wypowiedzeniem umowy.