Wzór pisma o przejście na emeryturę. Jak napisać podanie?

Wzór pisma o przejście na emeryturę

Jeśli planujesz przejście na emeryturę, Twoim pierwszym krokiem powinno być wypowiedzenie umowy o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. W większości przypadków taki dokument wygląda właściwie identycznie jak każde inne wypowiedzenie umowy. Informacja o przyczynie rozwiązania stosunku pracy może się w nim znaleźć, ale nie musi. Niektórzy pracodawcy stosują jednak specjalne wzory wypowiedzeń dla przyszłych emerytów, więc warto zweryfikować to najpierw w swojej firmie.

Decydując się na rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, będziesz mieć do wyboru przede wszystkim dwa rodzaje dokumentów:

 • Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę – to tradycyjne, jednostronne oświadczenie woli, które pozwala Ci na rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – to rozwiązanie, które pozwala pracownikowi i pracodawcy ustalić indywidualne warunki zakończenia stosunku pracy. Nie obowiązują ich zatem żadne ustawowe okresy wypowiedzenia.

Przykładowy wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron może wyglądać następująco:

miejscowość, data

imię i nazwisko pracownika

stanowisko pracownika

pełna nazwa firmy

imię i nazwisko przełożonego

stanowisko przełożonego

pełna nazwa firmy

adres siedziby firmy

PODANIE O ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu (data podpisania umowy) w (miejsce podpisania umowy) pomiędzy (pełna nazwa firmy) a (imię i nazwisko pracownika) na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę. Jako termin zakończenia stosunku pracy proponuję (data ostatniego dnia pracy).

Z poważaniem,

podpis pracownika

Jak wypełnić podanie o przejście na emeryturę?

Jak już wiesz, podanie o przejście na emeryturę powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data złożenia wniosku,
 • dane pracownika i pracodawcy,
 • oświadczenie rozwiązania stosunku pracy (na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia),
 • data ustania stosunku pracy (proponowana lub regulowana okresem wypowiedzenia),
 • informacja o osiągnięciu wieku emerytalnego (opcjonalnie),
 • podpisy pracownika i pracodawcy.

Pamiętaj, że do zawiadomienia pracodawcy o przejściu na emeryturę będą Ci potrzebne informacje z Twojej umowy o pracę. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, upewnij się więc, że masz ją pod ręką. Znajdziesz tam przede wszystkim datę i miejsce rozpoczęcia stosunku pracy, a także dane firmowe.

Jak zgłosić przejście na emeryturę pracodawcy?

Utrzymanie pozytywnych relacji z przełożonymi może okazać się bardzo istotne dla Twojej procedury przejścia na emeryturę. Zwiększy na przykład prawdopodobieństwo tego, że pracodawca zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i przystanie na Twoje warunki. Zyskasz więc szansę ustalenia odpowiadającego Ci okresu wypowiedzenia lub rezygnacji z niego.

Co więcej, rozstanie w pozytywnej atmosferze umożliwi Ci ewentualny powrót do pracy, jeśli Twoje plany na emeryturze ulegną zmianie. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązanie umowy przebiegło bez komplikacji i nie okazało się dla Twoich przełożonych przykrą niespodzianką.

Kiedy powiadomić pracodawcę o przejściu na emeryturę? Najlepiej zrobić to z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli masz prawo do odprawy. Pozwoli to pracodawcy zebrać niezbędne fundusze na czas, a także znaleźć ewentualne zastępstwo za Ciebie. Postaraj się zatem jak najwcześniej porozmawiać z przełożonymi o swoich planach emerytalnych i uzgodnić z nimi korzystne dla obu stron warunki rozwiązania stosunku pracy.

Wniosek o przejście na emeryturę do ZUS – jak go napisać i kiedy złożyć?

Kiedy wykonasz już pierwszy krok i rozwiążesz aktualną umowę o pracę, przyjdzie czas na to, aby dopełnić formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero złożenie wniosku EMP zapewni Ci bowiem prawo do pobierania emerytury. Co trzeba wiedzieć o tym dokumencie?

Po pierwsze ZUS będzie wymagał od Ciebie świadectwa pracy w związku z przejściem na emeryturę. Oznacza to, że wniosek EMP możesz złożyć dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy z ostatnim pracodawcą. Po drugie zakład rozpatruje tylko zgłoszenia osób, które osiągnęły już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub osiągną go w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Na wysokość Twojego świadczenia emerytalnego wpływ będą miały następujące czynniki:

 • kwota zwaloryzowanych składek na koncie ZUS,
 • zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • środki zapisane na subkoncie,
 • uśredniona długość dalszego trwania życia.

Wniosek EMP jest dość obszernym dokumentem, który składa się z 6 stron do wypełnienia i 6 stron dodatkowych wyjaśnień. Musisz podać w nim takie informacje jak między innymi:

 • dane wnioskodawcy (np. PESEL, NIP, imię i nazwisko, data urodzenia itd.),
 • dane teleadresowe (adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji),
 • sposób obliczania wysokości emerytury (wg starych lub nowych zasad),
 • wysokość wynagrodzenia z ostatnich 10 – 20 lat,
 • pobierane lub oczekiwane świadczenia,
 • plany w zakresie osiągania przychodów po przyznaniu emerytury,
 • rachunek bankowy do przelewów emerytury,
 • preferowany sposób odbioru odpowiedzi (w placówce ZUS, pocztą lub na koncie PUE),
 • data i podpis wnioskodawcy.

Wniosek EMP możesz zanieść osobiście do dowolnej placówki ZUS, wysłać go pocztą do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania lub złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku EMP, musisz też zdawać sobie sprawę z tego, jak wyglądają perspektywy ewentualnego powrotu do pracy. Prawo nie przewiduje właściwie żadnych ograniczeń w tej kwestii. Kiedy tylko dostarczysz swoje podanie do ZUS-u, możesz natychmiast podjąć ponowne zatrudnienie. Wystarczy więc, że rozwiążesz umowę z pracodawcą na 1 dzień (w celu uzyskania świadectwa pracy).

Pamiętaj tylko, że do nielimitowanych przychodów mają prawo wyłącznie osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny. Jeśli zdecydujesz się przejść na emeryturę wcześniej, Twoje możliwości zostaną ograniczone do 130% wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. W przypadku przekroczenia tej wartości emerytura zostaje wstrzymana (a od 70% jest pomniejszana).

Przejście pracownika na emeryturę krok po kroku – podsumowanie

Każdy pracownik powinien wiedzieć, jak zgłosić przejście na emeryturę. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, będzie mógł dzięki temu sprawnie podjąć najkorzystniejsze dla siebie decyzje. Zrób więc dobry użytek z powyższych wskazówek i zadbaj o swoją sytuację zawodową!