Wolontariat pracowniczy – pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo i otoczenie

13.11.19
clock 3 min.
Sabina Borejsza-Wysocka Sabina Borejsza-Wysocka

Wolontariat pracowniczy stanowi potencjał, który decyduje się wykorzystać niewiele firm w Polsce. Warto więc zastanowić się, jak wykorzystać tę formę działalności propracowniczej i szansę na nawiązywanie relacji z lokalną społecznością i promocję firmy.

Wolontariat pracowniczy jest formą wspierania przez firmy działań pracowników, podejmowanych na rzecz organizacji pozarządowych. Jednocześnie stanowi często formę promocji marki oraz metodę integrowania pracowników i budowania kultury organizacyjnej (employer branding wewnętrzny i zewnętrzny).

Wdrożenie

Wolontariat pracowniczy może być realizowany w różny sposób. Dlatego wdrażanie w firmie tego rodzaju inicjatywy warto rozpocząć od zastanowienia się, jakie przedsiębiorstwo ma możliwości, jeśli chodzi o dostępne zasoby. Żeby przetestować potencjał firmy, działalność charytatywną warto rozpocząć od zorganizowania pojedynczej akcji. Początkowo pracownicy często niechętnie podchodzą do uczestniczenia w długoterminowym programie. Obawiają się zbyt dużego obciążenia czasowego.

Kolejnym krokiem powinno być zdobycie przychylności zarządu. Wbrew pozorom nie jest to najtrudniejszy etap w tego rodzaju projektach. Głównym wyzwaniem w kwestii organizowania wolontariatu pracowniczego, jest promocja tej idei. Można wykorzystać różne formy rozpowszechniania pomysłu. Jeśli w firmie są pracownicy, którzy angażują się w wolontariat, mogą wcielić się w ambasadorów akcji. Jeśli firma organizuje dla pracowników wyjazd integracyjny, warto uwzględnić zajęcia, które są jednocześnie integracyjne, jak i wspierające zewnętrzną organizację.

Żeby przekonać osoby decyzyjne o wartości działań wolontariackich, trzeba przygotować listę korzyści, jakie tego rodzaju działania przyniosą firmie i pracownikom. Jednym z najczęściej pojawiających się argumentów przemawiających za CSR (ang. corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) jest budowanie wizerunku firmy. Warto pamiętać, że w ten sposób przedsiębiorstwo nawiązuje relacje z lokalną społecznością i buduje kapitał społeczny wewnątrz swoich struktur. Współdziałanie pracowników w ramach akcji wolontariackich zwiększa wzajemne zaufanie, umacnia system wartości i integruje osoby, które na co dzień nie mają okazji ze sobą pracować. Wartością wolontariatu może być motywowanie pracowników i zdobywanie przez nich dodatkowych kompetencji, które mogą wykorzystać w ramach realizacji swoich codziennych obowiązków.

Formy wolontariatu

Wolontariat pracowniczy może przyjąć różne formy. Część firm decyduje się na uczestnictwo w akcjach społeczno-charytatywnych organizowanych przez zewnętrzne instytucje. W tym przypadku często udzielają pomocy organizacyjno-finansowej, jak i zachęcają swoich pracowników do wspierania danej akcji. Istnieją firmy, które decydują się na przeprowadzenie własnych programów wolontariackich. Jednak tego rodzaju zaangażowanie wymaga zazwyczaj znacznie większych nakładów finansowych, organizacyjnych oraz wiedzy merytorycznej. Inną formą odgórnej inicjatywy charytatywnej jest łączenie wolontariatu z wyjazdami firmowymi czy szkoleniami. Zdarza się, że akcje charytatywne są realizowane ze względu na inicjatywę oddolną – pracownicy przygotowują własne projekty, które następnie realizują przy wsparciu firmy.

W 2017 r. jedynie 32,5% organizacji non profit prowadziło współpracę z przedsiębiorstwami.

Jedynie 13,1% spośród nich współpracowało z firmami w ramach wolontariatu pracowniczego. Całkowita liczba pracowników poświęcających swój czas na świadczenie bezpłatnych usług na rzecz organizacji wyniosła 40,9 tysięcy osób, z tego 55% świadczyło pracę na rzecz organizacji w swoim czasie wolnym. Te statystyki pokazują, że wolontariat pracowniczy wciąż stanowi ogromny, niewykorzystany przez przedsiębiorstwa potencjał.