Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – jak przebiega?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – najważniejsze informacje

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Ogromną zaletą jest możliwość złożenia go w dowolnym momencie – strony nie muszą przejmować się ani okresem wypowiedzenia, ani urlopami czy zwolnieniami lekarskimi. Co więcej, taka forma zakończenia współpracy nie wymaga podawania przyczyny rozwiązania umowy.

Warunki porozumienia stron zależą wyłącznie od indywidualnych ustaleń pracownika i pracodawcy. Treść dokumentu może zostać zaproponowana przez jednego z nich lub spisana wspólnie. Jeżeli obie strony się pod nią podpiszą, stosunek pracy między nimi ustanie we wskazanym terminie. Warto przy tym pamiętać, że porozumienie nie musi mieć formy pisemnej (chyba że dochodzi do zakończenia umowy bez okresu wypowiedzenia). Mimo wszystko warto ją jednak zachować dla ewentualnych celów dowodowych.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przez pracownika

Jeśli pracownik planuje odejście z pracy za porozumieniem stron, nie powinien zwlekać ze swoją decyzją. Zanim przedstawi dokument przełożonemu, może go też wcześniej uprzedzić o swoich zamiarach. Zwiększy to prawdopodobieństwo zgody pracodawcy na rozwiązanie umowy w ten sposób.

Pamiętaj też, że porozumienie stron może zastąpić wcześniejsze wypowiedzenie jednostronne. Jeśli zostanie ono złożone na przykład przez pracownika, pracodawca ma prawo zaproponować kompromis właśnie w postaci porozumienia. Jedyny warunek jest taki, aby warunki zakończenia współpracy spotkały się ze zgodą obu stron.

Jeżeli pracownik występuje z propozycją wypowiedzenia za porozumieniem stron, może wybrać dowolny termin rozwiązania stosunku pracy. Nie musi stosować się do okresu wypowiedzenia zawartego w umowie. W przypadku, gdy pozostały czas współpracy wyniesie tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność, powinien dobiec końca odpowiednio w sobotę lub w ostatni dzień miesiąca.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a odprawa

Jak już wiesz, wypowiedzenie za porozumieniem stron nie musi wskazywać przyczyn ustania stosunku pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których taka informacja może okazać się przydatna. Mowa przede wszystkim o uzyskaniu prawa do odprawy pieniężnej przy rozwiązywaniu umowy o pracę. Żeby przysługiwało ono pracownikowi, w porozumieniu stron musi znaleźć się zapis o tym, że stosunek pracy ustaje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Odprawa pieniężna powinna zostać wypłacona pracownikowi najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron a urlop

Kwestia urlopu w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron jest dość prosta do wyjaśnienia. Jeśli treść dokumentu zakłada zachowanie okresu wypowiedzenia, pracownik ma prawo złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy i wykorzystać zaległe dni wolne. Nie może natomiast ubiegać się o urlop na poszukiwanie pracy.

Należy też zauważyć, że podpis pracownika pod zwolnieniem za porozumieniem stron oznacza jego świadomą rezygnację ze szczególnej ochrony. Jego umowa może więc zostać rozwiązana nawet w przypadku potwierdzonej ciąży, urlopu macierzyńskiego czy okresu przedemerytalnego.

Czy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zdarzają się też przypadki, w których rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przez pracodawcę może skomplikować sytuację pracownika na rynku. Chodzi przede wszystkim o wydłużenie okresu oczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli zatrudniony podpisze porozumienie i zakończy stosunek pracy, a następnie zarejestruje się w urzędzie pracy, zacznie pobierać to świadczenie dopiero po upływie 90 dni.

Alternatywne rozwiązanie polega na złożeniu jednostronnego wypowiedzenia, które uprawnia zainteresowanego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych już po 7 dniach od rejestracji w urzędzie. Jeśli pracownik nie ma w perspektywie natychmiastowej zmiany pracy, powinien się więc dobrze zastanowić nad tym, czy porozumienie stron jest odpowiednim rozwiązaniem w jego przypadku.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór

Kodeks pracy nie precyzuje, jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jak wiesz, może to być wspólny dokument stworzony przez pracownika i pracodawcę lub propozycja jednego z nich, którą ten drugi musi przyjąć lub odrzucić. Bez względu na sytuację, w porozumieniu warto jednak zamieścić następujące informacje:

  • miejscowość i data złożenia dokumentu,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • pełna nazwa i adres firmy,
  • informacja na temat formy rozwiązania stosunku pracy,
  • data zawarcia umowy o pracę,
  • dowolny zaproponowany termin zakończenia współpracy,
  • podpis pracownika,
  • podpis pracodawcy.

Jak napisać podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Jak wspominałem we wstępie, wypowiedzenie za porozumieniem stron stanowi bardzo elastyczną formę zakończenia stosunku pracy. Pisząc taki dokument, nie musisz więc przestrzegać żadnych ściśle określonych zasad. Zadbaj po prostu o to, aby znalazły się w nim wymienione wyżej informacje, i zachowaj formalny charakter pisma. Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych („Szanowny Panie/Szanowna Pani” na początku i „Z poważaniem/Z wyrazami szacunku” na końcu) oraz o poprawności językowej.

Przykładowa treść podania o zwolnienie z pracy może wyglądać następująco:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu (data) w (miejscowość) pomiędzy (imię i nazwisko pracownika) a (imię i nazwisko przełożonego) za porozumieniem stron. Proponuję, aby ustanie stosunku pracy nastąpiło w dniu (data) bez zachowania okresu wypowiedzenia.”

Podsumowanie

Podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi art.30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Może ono przyjąć zarówno formę pisemną, jak i ustną, przy czym zazwyczaj stosuje się tę pierwszą. W dokumencie powinny znaleźć się między innymi dane pracownika i pracodawcy, a także warunki ustania stosunku pracy – przede wszystkim dotyczące ewentualnego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia możliwe jest w każdej sytuacji – także w przypadku pracowników podlegających szczególnej ochronie (m.in. kobet w ciąży czy osób w wieku przedemerytalnym). Zakończenie stosunku pracy wymaga jedynie zgody obu stron na ustalone w porozumieniu warunki.

Pracownik powinien zdawać sobie jednak sprawę, że rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za porozumieniem stron niesie ze sobą określone konsekwencje. Mowa między innymi o wydłużonym czasie oczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych czy o braku uprawnień do urlopu na poszukiwanie pracy.

Warto też pamiętać, że w przeciwieństwie do innych form rozwiązania stosunku pracy, anulowanie porozumienia stron nie jest możliwe. Pracownik nie może więc odwoływać się do sądu pracy i domagać się przywrócenia na stanowisko.

Jako że wypowiedzenie za porozumieniem stron jest bardzo wygodnym i często stosowanym rozwiązaniem, zasady jego stosowania powinien znać zarówno każdy pracownik, jak i pracodawca!