CSR, czyli ludzka strona biznesu

21.06.22
clock 5 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Zatrudnieni zwracają uwagę na to, czy organizacja realizuje obietnice, o których informuje na swojej stronie internetowej i czy robi coś więcej, niż tylko dba o stały wzrost cyfr w tabelach. Organizacje powinny się angażować, bo tego oczekują od nich pracownicy. Jakich działań z zakresu CSR to dotyczy?

Mówi się, że najmłodsze pokolenie na rynku pracy, czyli pokolenie Z jest bardziej świadome niż przedstawiciele starszych generacji. Z opublikowanego w ubiegłym roku przez EY raportu „Pokolenie Z – gen przedsiębiorczości” wynika, że 82% biorących w nim udział przedstawicieli tzw. generacji C (ang. connected – podłączony), ma nadzieję, że w 2030 r. znajdzie satysfakcjonującą pracę, umożliwiającą im rozwiązanie problemów stojących przed naszą planetą. Młodzi mają więc silne poczucie misji i są świadomi tego, że wszelkie działania podejmowane zarówno w skali mikro, jak i makro mogą mieć siłę sprawczą.

Stąd też wynika potrzeba wdrażania w organizacjach działań, które mają na celu albo większe zaangażowanie firm w inicjatywy wspierające np. ekologię, ochronę dzikich zwierząt czy też pomoc uchodźcom, jak to ma miejsce obecnie, w związku z wojną w Ukrainie.

Na czym polegają działania CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) to strategia zarządzania, polegająca na uwzględnianiu przez przedsiębiorstwo w swoich działaniach interesów ważnych społecznie, aspektów ochrony środowiska czy też relacji np. z pracownikami. Organizacja społecznie odpowiedzialna inwestuje w zasoby ludzkie lub ochronę środowiska i informuje o nich otoczenie zewnętrzne, co z kolei zwiększa jej konkurencyjność np. na rynku pracy. Wdrożenie CSR jest więc szansą na wiarygodne budowanie marki przez przedsiębiorstwa.

Na temat społecznej odpowiedzialności biznesu mówi się sporo, ale wydaje się, że w ostatnim czasie zmianie uległ kierunek, z którego płyną oczekiwania w tym obszarze. Dzisiaj coraz częściej na temat działań z zakresu CSR mówią sami pracownicy, a nie tylko środowiska zajmujące się tym zagadnieniem profesjonalnie. Pracownicy oczekują, że ich pracodawcy – a na pewno duże firmy, korporacje – będą podejmowały inicjatywy społecznie odpowiedzialne.

W jakie działania pracodawca powinien się angażować?

Wszelkie działania z zakresu CSR, aby miały większą skuteczność i mogły być autentyczne, powinny tak naprawdę być konsultowane bezpośrednio z pracownikami. Bywa, że to sami zatrudnieni podejmują się różnych inicjatyw i wychodzą z propozycjami czynnego udziału ze strony organizacji.

Na pewno warto określić, jakie obszary zaangażowania są bliskie danej organizacji i spójne z jej misją, wizją i wartościami. Oczywiście w sytuacjach takich jak konflikt w Ukrainie, firmy oraz instytucje angażują się i pomagają według potrzeb i możliwości, czyniąc to w tym momencie działaniem nadrzędnym.

Jak podaje ICAN, pracownicy oczekują od swoich pracodawców aktywnego włączenia się w niesienie pomocy – aż 87% ankietowanych deklaruje, że chce, aby ich pracodawca wspierał Ukraińców w obliczu wojny.

Jakie formy pomocy cieszą się największym zainteresowaniem wśród pracowników? Przede wszystkim są to zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych (według 52% badanych), a także zorganizowanie zbiórki wśród pracowników, połączone z podwojeniem zebranej kwoty przez organizację (według 30% ankietowanych).

Zdaniem 91% ankietowanych, pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc dla Ukrainy:

  • 48% badanych czuje dumę z powodu działań podejmowanych przez ich pracodawców na rzecz Ukrainy,
  • 43% osób biorących udział w ankiecie nie tylko mówi w sposób pozytywny o swoich pracodawcach, ale także mocniej utożsamia się z organizacją, w której pracuje.

Jakie jeszcze inne działania mogą podejmować pracodawcy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu? Wszystko zależy od tego, w jakie działania chcieliby się angażować się pracownicy i czego oczekują od organizacji. A tego można się dowiedzieć dzięki sprawnie prowadzonej wewnętrznej komunikacji opartej na otwartości, dialogu i wzajemnym szacunku.

Przykładami innych inicjatyw z zakresu CSR mogą być:

  • wspieranie lokalnego schroniska dla zwierząt lub ZOO – wiele placówek oferuje wirtualne adopcje zwierząt oraz możliwość zorganizowania pracowniczego wolontariatu (schroniska),
  • działania ukierunkowane na ochronę środowiska (wspólne sadzenie drzew, wprowadzanie ekologicznych rozwiązań do biur),
  • dni z rodziną w firmie, kiedy to pracownicy mogą przyjść ze swoimi pociechami do pracy (np. dzień taty i dziecka),
  • działania na rzecz fundacji wspierających dzieci z chorobami zagrażającymi ich życiu (np. Fundacja Mam Marzenie) lub domów dziecka, połączone z pracowniczym wolontariatem (np. zespołowe budowanie placu zabaw dla dzieci).

Pomaganie i wspólne angażowanie się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu budują jedność oraz integralność wśród pracowników. Przy pomocy prostej zbiórki można nie tylko ich zaktywizować, ale także podnieść morale oraz wzmocnić zaangażowanie. A to już prosta droga do employee advocacy, dzięki któremu można stworzyć fundamenty silnej marki pracodawcy, która przyciągnie nie tylko nowych wykwalifikowanych kandydatów, ale także zatrzyma doświadczonych pracowników w organizacji.

Źródła: