Średnie zarobki w Europie – w jakim kraju się najwięcej zarabia?

W grudniu 2022 r. Eurostat podał dane dotyczące zarobków w Europie za rok 2021 w oparciu i nowy wskaźnik średniego rocznego skorygowanego wynagrodzenia. Opiera się on na połączeniu rachunków narodowych i danych z badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS). Jest on korygowany, poprzez pokazanie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy.

Zastosowanie wskaźnika jest podyktowane Dyrektywą w sprawie niebieskiej karty, która to przewiduje jego stosowanie w celu określenia średniego rocznego wynagrodzenia brutto dla każdego państwa członkowskiego UE i udzielania zezwoleń na pracę pracownikom o wysokich kwalifikacjach spoza wspólnoty.

Zgodnie z komunikatem Eurostatu w 2021 r. średnie roczne skorygowane wynagrodzenie w pełnym wymiarze czasu pracy dla pracowników w UE wynosiło 33,5 tys. eur.

Ranking zarobków w Europie otwiera Luksemburg (72,2 tys. eur), następnie jest Dania (63,3 tys. eur) i Irlandia (50,3 euro).

Patrząc na naszych sąsiadów, średni zarobek w Niemczech wg powyższego wskaźnika wyniósł wtedy 44 tys. 404 eur. Wysoko też uplasowało się inne państwo skandynawskie. Średnia krajowa Szwecji to prawie 47 tys. eur. Na górze listy jest też średnia krajowa we Francji, która wynosi 40 tys. 135 eur. Z kolei średnia krajowa roczna we Włoszech to prawie 30 tys. euro.

Polskie zarobki na tle Europy

Według danych podanych przez Eurostat w 2021 r. Polska była na czwartym miejscu, licząc od najniższej średniej rocznej skorygowanej pensji w UE. W 2021 r. wynosiła ona jedynie 14 tys. 431 eur. Niższe wynagrodzenie mieli tylko pracownicy w Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii. To oznacza, że w tym czasie Polacy nie zarabiali nawet połowy średniej europejskiej.

Z kolei w raporcie rocznym Eurofound (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) znajdziemy informacje dotyczące ustawowej płacy minimalnej brutto w styczniu 2023 r. Największe minimalne wynagrodzenie miesięcznie pracodawcy wypłacają w: Luksemburgu – 2387 eur, w Niemczech – 1981 eur oraz Belgii – 1955 eur. W Polsce jest to jedynie 746 eur (kurs stosowany przez Eurofound), co daje nam 14 miejsce na 22 możliwych. Najniższe minimalne są w: Bułgarii – 399 eur, na Węgrzech – 579 eur, w Rumunii – 606 eur i Litwie – 620 eur.

Warto wspomnieć, że najwyższe wzrosty płacy minimalnej w porównaniu rok do roku były na Litwie (24%), Niemczech (22%) i w Bułgarii (20%). W Polsce wyniósł on wg Fundacji prawie 13%.

Czy w krajach Unii Europejskiej występuje duża różnica wynagrodzeń?

Zarobki w Europie są tak samo zróżnicowane, jak w Polsce. Co widać w danych Eurostatu i Eurofoundu.

Najwyższe zarobki w Europie są w Luksemburgu. Średnia roczna skorygowana pensja wynosi tam 72,2 tys. euro, jest to o prawie 9 tys. euro więcej niż w drugiej w kolejności Danii i o niemalże 22 tys. więcej niż w Irlandii.

Różnice są widoczne również w wynagrodzeniu miesięcznym minimalnym. Pomiędzy Luksemburgiem a Niemcami jest to 406 eur. A między Belgią a Litwą aż 1335 eur.

Średnia pensja w Europie – jakie czynniki na nią wpływają?

Wysokość zarobków w Europie jest zależna od wielu czynników.

  • Wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze danego kraju, np. wartość PKB, poziom rozwoju gospodarczego, struktura rynku pracy i sytuacja społeczna w kraju.
  • Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i branża, w jakiej funkcjonuje. Bogate firmy wypłacają wyższe wynagrodzenie niż minimalna płaca. Im jest więcej takich zakładów, tym wyższa średnia krajowa.

Trzeba pamiętać, że zarobki są uzależnione od stanowiska, kwalifikacji pracownika i dodatków, jakie mu przysługują.

Średnie zarobki w Unii Europejskiej a koszty życia

Patrząc na zarobki w Unii Europejskiej, wdaje się, że Polska bardzo odstaje od reszty. Jednak nie można zapominać, że nie tylko pensje są różne, ale również koszty życia.

W styczniu 2023 r. Eurostat opublikował informacje o średnim rocznym wynagrodzeniu w wymiarze pełnego etatu w krajach europejskiego jednolitego rynku (UE plus Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria) w przeliczeniu na PPS (Standard Siły Nabywczej) za 2021 r. PPS to termin techniczny stosowany przez Eurostat do przeliczeń danych ekonomicznych dla potrzeb porównań np. zarobków w różnych krajach przy uwzględnieniu kosztów życia w tym cen.

W 2021 r. mediana dochodu w UE wynosiła 18019 PPS na mieszkańca. Poziom ten różnił się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. Najwięcej środków do dyspozycji mieli mieszkańcy Luksemburga (32132 PPS), Holandii (24560 PPS), Austrii (24450 PPS) i Niemiec (23401 PPS). Najmniej zaś w Rumunii (8703 PPS), Bułgarii (9375 PPS), Grecji (9917 PPS) i na Węgrzech (9982 PPS). W Polsce mediana wyniosła 13870 PPS, co oznacza, że zarabiamy prawie połowę mniej niż Holendrzy i Austriacy.

Najbardziej opłacalne branże w Europie

W Europie podobnie jak w kraju są branże, w których można zarobić większe pieniędzy niż gdzie indziej. Oczywiście większość poszukiwanych zawodów wymaga specjalistycznej wiedzy i wysokich kwalifikacji. Pomimo tego warto wiedzieć, gdzie są najlepsze zarobki w Europie.

Branża informatyczna

Programiści, administratorzy danych, specjalisty od cyberbezpieczeństwa, testerzy gier i oprogramowania to zawody, w których wynagrodzenie może wynieść znacznie więcej niż średnia krajowa w danym państwie. Co więcej, specjaliści IT zwykle mogą pracować zdalnie, co bardzo ułatwia rekrutacje i nie wymaga przeprowadzki.

Branża medyczna

Ostatnie lata dobitnie pokazały, że niemalże w każdym kraju brakuje medyków i to każdego szczebla: od salowych, poprzez pielęgniarki po lekarzy różnych specjalizacji. Ponieważ większość społeczeństw w Europie się starzeje, to coraz bardziej poszukiwane są też zawody związane z opieką nad osobami starszymi.

W Unii Europejskiej stosuje się zasadę automatycznego uznania kwalifikacji lekarza zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2005/36/WE, co ułatwia znalezienie zatrudnienia.

Branża budowlana

Na największe zarobki mogą liczyć specjaliści zajmujący się wykańczaniem wnętrz. Perspektywy na wysokie wynagrodzenie mają stolarze, glazurnicy, monterzy zabudowy, malarze i różnego rodzaju tzw. złote rączki.

Jak szukać pracy za granicą?

Aby znaleźć dobrą pracę z wysokimi zarobkami, konieczne są nie tylko wysokie kwalifikacje, ale i dobra znajomość języka obcego. Większość zawodów wymaga posługiwania się językiem obowiązującym w danym kraju. Należy też przygotować dokumenty (m.in. CV, dyplomy, świadectwa ukończenia szkół oraz szkoleń) i przetłumaczyć je na dany język.

Ofert można szukać poprzez serwisy ogłoszeniowe, agencje pośrednictwa pracy, na stronach internetowych poświęconych konkretnym zawodom, sektorom lub regionom w Europie albo na stronach konkretnych firm. Ciekawą opcją są oficjalne portale unijne: sieć europejskich ofert pracy EURES oraz European Labour Authority.

Gdzie się najwięcej zarabia za granicą

Dane instytucji unijnych pokazują jednoznacznie, że najlepsze zarobki w Europie są w Luksemburgu, Niemczech, Danii i Belgii. Świadczą o tym także dane porównujące zarobki z uzgodnieniem kosztów życia. Takie rozbieżności w wynagrodzeniu sprawiają, że emigracja zarobkowa do bogatych krajów była i nadal jest popularna. Najlepsze zarobki czekają na pracowników szeroko pojętej branży IT, budowlanej oraz pracownicy służb medycznych. Na dobre wynagrodzenie w Europie mogą też liczyć wykwalifikowani specjaliści z zakresu nowych technologii i odnawialnych źródeł energii. Oczywiście podstawą jest biegła znajomość języka obcego, który jest oficjalnym w danym kraju. 

Dużym ułatwieniem dla pracowników wykonywających zawód regulowany np. lekarza jest gwarancja dostępu do tego samego zawodu i jego wykonywania w innym państwie członkowskim na takich samych prawach jak jego obywatele.