„Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Jest to artykuł 13. Kodeksu pracy. Zgodnie z prawem wypłata wynagrodzenia jest obowiązkiem pracodawcy, a jego wysokość powinna uwzględniać takie elementy, jak rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje pracownika, ilość świadczonej pracy, jakość świadczonych usług. Zasada godziwego wynagrodzenia obejmuje poza wynagrodzeniem również świadczenia związane z pracą oraz świadczenia socjalne, jak również dodatki rodzinne i mieszkaniowe, szkoleniowe, kulturalne, świadczenia z pomocy społecznej oraz ulgi podatkowe i dystrybucję dochodów. O minimalnej wysokości wynagrodzenia stanowi z kolei Kodeks pracy i jest ono określane co roku. W 2020 r. jego wysokość wynosi 2600 zł brutto.

Sytuacje umożliwiające zmniejszenie wynagrodzenia

Jednak są sytuacje, w których pracodawca ma możliwość obniżenia wysokości naszego wynagrodzenia (nie poniżej płacy minimalnej). Uzasadnioną przyczyną do podjęcia takiego kroku jest trudna sytuacja ekonomiczna firmy. Orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują na kilka dodatkowych sytuacji, w których możliwe jest obniżenie pracownikowi pensji:

  • zastosowanie obniżenia warunków płacy jako środka dyscyplinującego pracownika,
  • zmniejszenie zakresu zadań wykonywanych przez pracownika,
  • zmniejszenie wynagrodzenia jest spowodowane realizacją zasady równego traktowania w zatrudnieniu, polegającą na takim samym traktowaniu pracowników pod względem zadaniowym oraz uposażeniowym [1].

Wypowiedzenie zmieniające

W przypadku jeśli pracownik wyrazi zgodę na obniżenie płacy, proces zmiany wynagrodzenia przeprowadza się w sposób polubowny. Jeśli natomiast pracownik nie wyrazi chęci zmiany pensji, pracodawca ma możliwość złożenia mu wypowiedzenia zmieniającego. Ten rodzaj wypowiedzenia polega na zmianie warunków umowy pracownika na mniej korzystne niż dotychczas. Jeśli pracownik przyjmie wypowiedzenie zmieniające, warunki jego umowy ulegną zmianie. Jeśli natomiast je odrzuci, jest to równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy [2].

Przypisy: