Kuroniówka – kiedy się należy, ile wynosi i jak długo można ją pobierać?

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki, które należy spełnić

Kuroniówka to zasiłek dla bezrobotnych, którego uzyskanie wymaga spełnienia szeregu warunków. Jeśli to się nie uda, nie otrzymasz środków, nawet jeśli będziesz zarejestrowany w urzędzie pracy. Jak dostać kuroniówkę? 

Zasiłek dla bezrobotnych mogą uzyskać osoby, które zarejestrowały się w urzędzie pracy, mają status bezrobotnego i jednocześnie nie ma obecnie szans na zapewnienie im pracy bądź ewentualnie stażu czy innej pomocy, która odpowiada doświadczeniu i wykształceniu bezrobotnego. Osoby bez pracy nie można bowiem zmusić do zajmowania się zajęciem, które jest zdecydowanie poniżej jej możliwości. To jednak nie wszystko. 

Ile trzeba przepracować, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych? 

O zasiłek dla bezrobotnych mogą się ubiegać tylko osoby, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowały minimum 365 dni. W ten czas wlicza się dodatkowo urlop wychowawczy, okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Pracownik nie może z kolei wliczyć do niego bezpłatnego urlopu od pracy. 

Dodatkowo osoby bezrobotne ubiegające się o kuroniówkę muszą wykazać, że: 

  • przez ostatnie 18 miesięcy stażu pracy otrzymywały co najmniej wynagrodzenie minimalne;
  • były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Składki odprowadzane na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy powinny wynosić minimum minimalne wynagrodzenie w skali miesiąca; 
  • wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności oraz odprowadzały składki ubezpieczenia zdrowotnego; 
  • prowadziły działalność gospodarczą lub były osobami współpracującymi oraz opłacały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o łącznej kwocie wynoszącej minimum minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dokumenty potrzebne do rejestracji w urzędzie pracy

Wiesz już, kiedy należy się kuroniówka. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba jednak dodatkowo dopełnić kilku formalności. 

Podstawa to poprawna rejestracja w urzędzie pracy. W czasie zgłoszenia musisz przedstawić ważny dowód osobisty, a jeśli go nie masz – inny dokument tożsamości, dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń, a także wszystkie świadectwa pracy. 

Do dokumentów warto również załączyć wszelkie inne, istotne dla Twojej sytuacji informacje. To np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy zaświadczenie od lekarza o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania określonych rodzajów prac. 

Jako osoba bezrobotna możesz zarejestrować się online za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl. W tym celu potrzebny Ci będzie bezpieczny podpis elektroniczny, albo profil zaufany. Dokumenty należy w tej sytuacji zeskanować.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Wiele osób zastanawia się, jak się zwolnić, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych. W praktyce warto jednak pamiętać, że wymogi w zakresie stażu pracy to niejedyne czynniki decydujące o tym, czy otrzymasz kuroniówkę. 

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje również osobie, która:

  • mimo skierowania nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej zaproponowanej formy pomocy;
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje, w których porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania lub gdy pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych; 
  • odbywa płatną praktykę absolwencką z wynagrodzeniem przekraczającym połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę; 
  • w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją została zwolniona dyscyplinarnie.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Zastanawiasz się, ile wynosi kuroniówka? Wysokość pomocy jest różna w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz w zależności od stażu pracy. 

W ciągu pierwszych trzech miesięcy pobierania kuroniówki osoby, które mają staż pracy poniżej 5 lat, otrzymają 1304,10 zł brutto, 5-20 lat – 1043,28 zł brutto, a w przypadku stażu pracy w wymiarze co najmniej 20 lat – 1564 zł brutto. Przez pozostały okres prawa do zasiłku kuroniówka wyniesie odpowiednio 1024,10 zł, 819,28 zł oraz 1228,91 zł.

Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych?

Chcesz wiedzieć, jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? W tym celu konieczne jest sprawdzenie stopy bezrobocia występującej na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Kuroniówkę można pobierać przez okres od 6 do 12 miesięcy. 

Zasiłek dla bezrobotnych to jednak niejedyne wsparcie, o które mogą się ubiegać bezrobotni. Inne formy pomocy to np. dodatek aktywizujący, stypendia (np. na kontynuację nauki, studia podyplomowe czy stażowe) oraz zasiłek przedemerytalny.

Zasiłek dla bezrobotnych to realne wsparcie dla osób, które bez swojej winy pozostają bez źródła dochodu. Warto jednak pamiętać, że istnieje szereg sytuacji, w których kuroniówka nie będzie należna. Wszystko dlatego, że ustawodawca starał się maksymalnie ograniczyć ryzyko wyłudzania świadczeń przez bezrobotnych. Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, sprawdź, czy masz do tego prawo i zadbaj o to, aby do wniosku dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. 

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Umowa zlecenia a zasiłek dla bezrobotnych – czy w tym przypadku jest wypłacana kuroniówka?

Jeśli uzyskiwałeś dochody na podstawie umowy zlecenie, masz prawo do kuroniówki. Wymogi są identyczne jak w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę – usługi musiały być świadczone przez co najmniej rok w ciągu ostatnich 18 miesięcy, a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowić miała kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Czy kuroniówka liczy się do emerytury?

Czas, w którym bezrobotny pobiera zasiłek dla bezrobotnych, wlicza się do okresu, który jest wymagany do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tzn. branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury.

Czy kuroniówka wlicza się do lat pracy?

Kuroniówka wlicza się również do lat pracy. Zgodnie z art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia (t.j. Dz.U. 2023 poz. 735) okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznanego na okres szkolenia, stażu oraz otrzymywanego z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy np. wymiar urlopu wypoczynkowego.

Czy dostaniesz zasiłek, gdy sam się zwolnisz z pracy?

Jeśli sam zrezygnujesz z pracy, nie stracisz prawa do kuroniówki. W tej sytuacji musi jednak upłynąć 90 dni od chwili rejestracji w urzędzie pracy, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych.

Zwolnienie dyscyplinarne a kuroniówka

Zasiłku dla bezrobotnych nie uzyskasz od razu, jeśli do rozwiązania stosunku pracy doszło z Twojej winy. Tzw. dyscyplinarka – czyli rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia z winy pracownika – sprawia, że bezrobotny może otrzymać kuroniówkę dopiero po upływie 180 dni od chwili zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych możesz uzyskać szybko, bo już po upływie 7 dni od chwili zarejestrowania w urzędzie pracy. Warto jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których na kuroniówkę trzeba zaczekać. To np. przypadek, gdy pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie czy pozostaje bez zatrudnienia po tym, jak sam zrezygnował z pracy.

Czy chorobowe wlicza się do zasiłku dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku chorobowego wlicza się do okresu wiążącego przy ustalaniu prawa do kuroniówki. Warunkiem jest to, aby podstawę wymiaru zasiłku stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie macierzyńskim

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Jeśli spełni dodatkowe warunki, uzyska również prawo do kuroniówki. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych po urlopie macierzyńskim przysługuje, jeśli zasiłek macierzyński był obliczany co najmniej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.