47 000,00 zł brutto ile to netto

Nowe przeliczenie

Na umowie o pracę jest to 32 369,23 zł netto, na umowie zlecenie 33 313,23 zł netto, a na umowie o dzieło to 42 788,00 zł netto.

Umowa o pracę

32 369,23 zł netto [na rękę]

Równowartość przy innych typach umów

Umowa zlecenie

33 313,23 zł netto [na rękę]

Umowa o dzieło

42 788,00 zł netto [na rękę]

Miesięczne zarobki i opłaty dla kwoty 47 000,00 zł brutto

Miesięczne zarobki
i opłaty dla kwoty

47 000,00 brutto

 • Twoja wypłata - 68.87%
  32 369,23 zł
 • Ubezpieczenie emerytalne - 9.76%
  4 587,20 zł
 • Ubezpieczenie rentowe - 1.5%
  705,00 zł
 • Ubezpieczenie chorobowe - 2.45%
  1 151,50 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne - 7.77%
  3 650,07 zł
 • Zaliczka na PIT - 9.65%
  4 537,00 zł
 • Całość stanowi kwotę brutto
  47 000,00 zł

Zestawienie zarobków z kosztem pracodawcy

Wynagrodzenie netto
32 369,23
Wynagrodzenie brutto
47 000,00
Koszt pracodawcy
56 625,60
0
14500
29000
43500
58000

Szczegółowe składki oraz koszty

Ubezpieczenie Podatek
Miesiąc Brutto Emerytalne Rentowe Chorobowe Zdrowotne Podstawa
opodatkowania
Podatek Netto
Styczeń 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 4 537,00 32 369,23
Luty 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 4 537,00 32 369,23
Marzec 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 4 720,00 32 186,23
Kwiecień 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 12 598,00 24 308,23
Maj 47 000,00 4 559,87 700,80 1 151,50 3 652,90 40 338,00 12 608,00 24 326,93
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 292,00 27 430,13
Lipiec 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 292,00 27 430,13
Sierpień 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 292,00 27 430,13
Wrzesień 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 292,00 27 430,13
Październik 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 292,00 27 430,13
Listopad 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 292,00 27 430,13
Grudzień 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 292,00 27 430,13
Suma 564 000,00 22 908,67 3 520,80 13 818,00 47 137,77 520 755,00 139 044,00 337 570,76

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wynagrodzenie netto?

Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi (potocznie „na rękę”), przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. dobrowolnych składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Wynagrodzenie całkowite, przed odliczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracownika. W praktyce tym terminem określa się wysokość wynagrodzenia określonego w umowie o pracę, które przed wypłaceniem pracownikowi podlega potrąceniom wynikającym z prawa.

Jakie są koszty pracownika dla pracodawcy?

Zatrudnienie pracownika to nie tylko krok w stronę rozwoju firmy, ale również konieczność poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Oprócz wypłacanej regularnie pensji pracodawca w większości przypadków ma obowiązek odprowadzania pieniędzy z tytułu składek zdrowotnych, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego czy Funduszu Pracy.

Co daje wspólne rozliczanie z małżonkiem?

W wielu przypadkach wspólne rozliczanie z małżonkiem jest korzystniejsze od rozliczania indywidualnego. Oznacza to, że rozliczając się razem można uzyskać większy niż indywidualnie zwrot z zapłaconych podatków w poprzednim roku podatkowym lub zmniejszyć wysokość dopłaty do należnego podatku.

Na czym polega ulga dla młodych (zerowy PIT)?

Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Ile wynosi składka ZUS za pracownika?

Podstawą wymiaru składek jest uzyskany przez pracownika przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składki wynoszą 19,52% podstawy wymiaru (na ubezpieczenie emerytalne), 8% podstawy wymiaru (na ubezpieczenie rentowe), 2,45% podstawy wymiaru (na ubezpieczenie wypadkowe) i od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru (na ubezpieczenia wypadkowe; w tym składka na ubezpieczenie wypadkowe dla małej firmy zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%).

Poradnik

Jak obliczyć wynagrodzenie netto (na rękę)?

Pole "Wpisz kwotę" należy uzupełnić wybraną kwotą wynagrodzenia brutto, następnie wystarczy wybrać formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło i kliknąć przycisk przelicz. Na stronie wynikowej otrzymasz informację o wynagrodzeniu netto (na rękę) oraz sprawdzisz co składa się na Twoje wynagrodzenie.

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto?

Pole "Wpisz kwotę" należy uzupełnić wybraną kwotą wynagrodzenia netto, następnie wystarczy wybrać formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, a w kolejnym rozwijanym menu zmienić Brutto na Netto i kliknąć przycisk przelicz. Na stronie wynikowej otrzymasz informację o wynagrodzeniu Brutto oraz sprawdzisz co składa się na Twoje wynagrodzenie.

Słowniczek

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe - to powszechny system oszczędzania dla pracowników, realizowany przy współpracy z pracodawcą i państwem.

Ubezpieczenie wypadkowe

To ubezpieczenie, któremu obowiązkowo podlegają osoby, które podlegają także ubezpieczeniu chorobowemu i rentowemu. Wyłączeniu spod tego obowiązku podlegają tylko szczególne kategorie osób wskazane w ustawie.

Ubezpiecznie chorobowe

To rodzaj ubezpieczenia społecznego, które jest dobrowolne. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu mają zapewnione zabezpieczenie zasiłkiem w czasie niezdolności do wykonywania pracy.

FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zapewnia wypłacenie należnego pracownikowi wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracodawca staje się niewypłacalny. To państwowy fundusz celowy.

Fundusz pracy

Fundusz Pracy to państwowy fundyusz celowy. Służy finansowaniu zadań polegających na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Rodzaje umów

Umowa o pracę

Zawierana jest na podstawie przepisów, jakie reguluje kodeks pracy. Gwarantuje minimalną wysokość wynagrodzenia, chroniąc trwałość zatrudnienia, ale zapewniając także świadczenia z tytułu ubezpieczenia spłecznego oraz płatny urlop w ustawowo określonym wymiarze.

Umowa zlecenie

To umowa cywilnoprawna określona przez kodeks cywilny. Jej przedmiotem jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego przedmiotu, na warunkach określonych w umowie.

Umowa o dzieło

Jest jedną z najczęściej spotykanych umów, regulowanych przez Kodeks cywilny, stanowiących rodzaj zatrudnienia. Koszty uzyskania przychodu.