Dofinansowanie na pracownika 50 plus – warunki udziału w programie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o dopłatę do wynagrodzenia, może ubiegać się pracodawca albo przedsiębiorca, jeśli zatrudni bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy w wieku 50 plus na określony w ustawie czas.

Dofinansowanie przysługuje przez okres zatrudnienia:

 • 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 plus;
 • 24 miesięcy w przypadku seniorów w wieku 60 plus.

Wysokość dofinansowania wynosi do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia pracownika. Od 1 stycznia 2024 r. minimalna pensja to 4242 zł brutto, a od lipca – 4300 zł.

 

Dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie na pracownika 50 plus?

Szukanie zatrudnienia po 50 roku życia nie jest proste. Dlatego dofinansowanie daje korzyści obu stronom: bezrobotnemu – bo ma pracę oraz pracodawcy – ponieważ refunduje część kosztów. Co więcej, firma zyskuje doświadczonego pracownika. Poza tym dofinansowanie można otrzymać na wielu zatrudnionych bezrobotnych 50 plus i 60 plus.

Na jaki okres należy zatrudnić bezrobotną osobę po 50 roku życia?

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zatrudnienia pracownika 50+ i 60+ na okres obowiązywania dofinansowania oraz kontynuować zatrudnienie odpowiednio przez 6 miesięcy i 12 miesięcy. Co oznacza, że łączny minimalny okres zatrudnienia musi wynieść:

 • 18 miesięcy – dla osób 50 plus;
 • 36 miesięcy dla osób 60 plus.

Jeśli firma nie wywiąże się z ww. warunków, ma obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości otrzymanego dofinansowania. Ma na to 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Natomiast jeśli pracodawca utrzyma zatrudnienie w okresie dofinansowania oraz przez co najmniej połowę okresu dodatkowego, po czym rozwiąże umowę, musi zwrócić 50% łącznej kwoty dotacji.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania pracownika 50 plus w 2024 roku?

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 plus powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek na aktualnym druku. Formularz zwykle jest dostępny na stronie internetowej właściwego urzędu albo w siedzibie. Oczywiście, o ile urząd w tym czasie prowadzi nabór wniosków dot. tego dofinansowania.

Przyznanie dofinansowania wynagrodzenia dla bezrobotnych 50 plus odbywa się na podstawie umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą i jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Do wniosku przedsiębiorca albo pracodawca dołącza:

 • oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit wynosi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pozwalający ocenić sytuację ekonomiczną wnioskodawcy za okres trzech ostatnich lat obrotowych;
 • formularz zgłoszenia oferty pracy w ramach refundacji wynagrodzenia dla osób 50 plus.

Wnioski urzędy rozpatrują w terminie do 30 dni od ich wpływu.

Przydatne informacje

Pracodawca może nie otrzymać dopłaty, jeśli ma problemy z:

 • terminowymi wypłatami wynagrodzeń pracownikom; 
 • terminowym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • uiszczaniem podatków;
 • uregulowaniem zobowiązań cywilnoprawnych w uzgodnionym terminie.

Jeśli w trakcie trwania minimalnego wymaganego okresy zatrudnienia pracodawca rozwiąże umowę o pracę z bezrobotnym z winy pracownika, czyli dyscyplinarnie lub też sam zatrudniony złoży wypowiedzenie, to starosta kieruje na zwolnione stanowisko innego bezrobotnego 50 plus.