Czy Polacy stresują się swoją pracą? Wyniki raportu o bezpieczeństwie pracy w Polsce

Wśród respondentów, którymi byli zarówno pracownicy biurowi, jak i fizyczno-umysłowi, ok. 29% odczuwa stres od czasu do czasu, 42% często stresuje się w pracy a 14% przyznało, że stres odczuwa nieustannie.

Zagrożenia psychospołeczne w miejscu zatrudnienia to sytuacje związane z panującą atmosferą i relacjami między współpracownikami. W publikacji „Zagrożenie psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie” wydanej przez World Health Organization (WHO) zostało wyróżnione 10 obszarów, które stanowią potencjalne zagrożenie. Do tego zbioru badacze zaliczyli: treść pracy, tempo i obciążenie pracą, harmonogram pracy, kontrola, środowisko i wyposażenie, kultura i funkcja organizacyjna, relacje interpersonalne w miejscu pracy, rola w organizacji, przebieg kariery i relacje dom–praca.

Wiele międzynarodowych badań potwierdza tezę, że istnieje korelacja między niekorzystnymi warunkami pracy a utratą zdrowia. Na podstawie wyników badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019, mobbing, depresja, stres w miejscu pracy” możemy dowiedzieć się, z jakimi problemami mierzą się polscy pracownicy i jak wpływa to na ich zdrowie.

Dlaczego Polacy stresują się w pracy?

Poznanie przyczyn złego samopoczucia pracowników jest kluczem do wprowadzenia odpowiedniego programu prewencji. Zgodnie z raportem Koalicji Bezpieczni w Pracy do najczęstszych przyczyn odczuwania stresu w pracy można zaliczyć takie czynniki, jak: presja czasu (39%), nadmiar obowiązków, przeciążenie (37%), niewystarczające wynagrodzenie za wykonywaną pracę (31%), odpowiedzialność zawodowa, obawa przed wyrządzeniem szkody (30%), krytyka ze strony przełożonego (25%), wymagania i oczekiwania pracodawcy (25%).

Schorzenia spowodowane czynnikami psychospołecznymi

Stres spowodowany niekorzystnymi warunkami pracy oddziałuje nie tylko na samopoczucie pracownika, lecz także na fizyczny stan zdrowia. Respondenci zostali zapytani o to, jakich schorzeń doświadczyli od momentu zatrudnienia w obecnej pracy. Najczęstszą odpowiedzią wskazywaną przez badanych było ogólne zmęczenie (58%), ból pleców, kręgosłupa (49%) oraz ból głowy (41%). Innymi, często wymienianymi, były takie schorzenia, jak zaburzenie nastroju (31%), snu (31%), problemy ze wzrokiem (26%), wypalenie zawodowe (24%) i depresja (15%). Wśród odpowiedzi znalazły się również takie problemy jak nadwaga, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

Nieodpowiednie traktowanie w miejscu pracy

Zgodnie z wynikami badania 85% respondentów odczuwa stres w pracy, a jego następstwem jest występowanie różnych schorzeń fizycznych. Jednak stres to nie jedyny problem, z którym muszą mierzyć się polscy pracownicy. W raporcie z badania możemy przeczytać, że 63% ankietowanych doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonych, 53% doświadczyło przemocy słownej, 46% skarży się na wykluczenie ze strony pracowników. Również mobbing jest często występującym problemem, 46% uczestników badania przyznało, że doświadczyło mobbingu w miejscu zatrudnienia, 39% doświadczyło w pracy dyskryminacji a 14% badanych było ofiarami przemocy fizycznej.

63% ankietowanych doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonych, 53% doświadczyło przemocy słownej, 46% skarży się na wykluczenie ze strony pracowników.

Wyniki badania pokazują, że polscy pracownicy często są narażeni na zagrożenia psychospołeczne. Skala problemu jest na tyle duża, że pracodawcy nie mogą przejść obok tego obojętnie i powinni dołożyć wszelkich starań, by zapewnić pracownikom prawidłowe warunki. Również przed ustawodawcą stoi wyzwanie, by precyzyjnie określić przepisy prawa, które chroniłby pracowników przed negatywnymi skutkami czynników psychospołecznych.

Źródła: